6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 27. dubna 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 16. 4. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 27. dubna 2015 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Bc. Martin Víteček  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 27. dubna 2015 v 9.00 hodin

1/6       Zahájení

2/6       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/6       Schválení programu ZMO                        

4/6       Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

5/6       Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

6/6       Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

 písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

 zpracovala Ing. Andrea Štenclová

7/6       Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích mě sta Opavy a následné zavkladování věcného břemene

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová                                                                 

8/6       Příprava investičních akcí – smluvní vztahy            

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková                                               

9/6       Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662  v Komárově“ – smlouva o dílo  

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková

10/6      Majetkové záležitosti – pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics             

11/6      Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová, Bc. Monika Svrčková

12/6      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

13/6      Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2015

Přidělení dotací MK ČR

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Lucie Marcalíková

14/6      Kupní smlouva – garáž

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

15/6      Investiční akce „ZŠ Komárov - tělocvična“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Mgr. Marcela Poštulková

16/6      Investiční akce „Park Sv. Hedviky“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, paní Hana Fraňková

17/6      Investiční akce „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Ing. Ivana Jurečková, IDIZ CZ s.r.o., příkazník,

pí Hana Fraňková

tento materiál bude předložen přímo na jednání zastupitelstva města

18/6      Částečná náhrada investičních nákladů

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

19/6   Založení spolku Turistické oblasti Opavské Slezsko

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Romana Košťálová

20/6      Obecně závazná vyhláška č. x/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

21/6      Statut Finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy

písemně předkládá Ing. Lumír Měch, předseda finančního výboru

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, Mgr. Renáta Mrákotová

22/6      Schválení grantových smluv

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

23/6      Dotace ostatní

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

24/6      Zapojení zůstatku Základních běžných účtů a Finanční vypořádání za rok 2014

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lumír Měch, předseda FV, Ing. Lenka Grigarová,  Pavla Kostrhounová DiS., Bc. Andrea Hlávková, Ivana Zapletalová, vedoucí odborů MMO, starostové MČ

25/6      Schválení smluv

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

26/6      Memorandum o česko-polské spolupráci

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

tento materiál bude předložen přímo na jednání zastupitelstva města

27/6      Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov společnosti a návrh na odvolání a volbu nových zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovali p. Josef Stiborský, pí Renata Zahradníková

28/6      Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok 2014

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, vedoucí ÚO PČR KŘP MSK;plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel ÚO Opava HZS MSK;MUDr. Petr Černohorský, ředitel ÚO Opava ZZS MSK;

Bc. Zdeněk Zabloudil, pověřen řízením MP Opava; Ing. Roman Otipka, ved. odd. havarijního

a krizového řízení MMO

29/6      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 07. 04. 2015 

    do 15. 04. 2015

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 07. 04. 2015 

    do 24. 04. 2015 

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

30/6      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 26. 02. 2015 

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

31/6      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

32/6      Dotace TJ/SK 2015

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky

tento materiál bude předložen dodatečně

33/6      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

34/6      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 6. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 27. 4. 2015

1. část 

  1/6     Zahájení

  2/6     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/6     Schválení programu ZMO

28/6      Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok 2014

2. část

primátor města – Bc. Martin Víteček 

4/6       Majetkové záležitosti města

5/6       Uplatnění předkupního práva

7/6       Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích mě sta Opavy a následné zavkladování věcného břemene

10/6      Majetkové záležitosti – pozemky pod garážemi

14/6      Kupní smlouva – garáž

18/6      Částečná náhrada investičních nákladů

20/6      Obecně závazná vyhláška č. x/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

21/6      Statut Finančního výboru

22/6      Schválení grantových smluv

23/6      Dotace ostatní

24/6      Zapojení zůstatku Základních běžných účtů a Finanční vypořádání za rok 2014

25/6      Schválení smluv

26/6      Memorandum o česko-polské spolupráci

29/6      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy 

3. část

náměstkyně primátora Mgr. Simona Bierhausová 

  6/6     Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

  8/6     Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

9/6     Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662  v Komárově“ – smlouva o dílo  

15/6      Investiční akce „ZŠ Komárov - tělocvična“ – smlouva o dílo

16/6      Investiční akce „Park Sv. Hedviky“ – smlouva o dílo

17/6      Investiční akce „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – smlouva o dílo

32/6      Dotace TJ/SK 2015

4. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

11/6    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

12/6      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

27/6   Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov společnosti a návrh na odvolání a volbu nových zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

13/6      Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2015

Přidělení dotací MK ČR

19/6   Založení spolku Turistické oblasti Opavské Slezsko

6. část

30/6      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od
26. 2. 2015

31/6      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

33/6      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

34/6      Závěr