7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 22. června 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 8. 6. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 22. června 2015 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Bc. Martin Víteček  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 22. června od 9.00 hodin

1/7       Zahájení

2/7       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/7       Schválení programu ZMO

4/7       Majetkové záležitosti města 

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

5/7       Změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn.č. 226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

 1.             písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

7/7       Majetkové záležitosti města  - garážiště a pozemky pod garážemi

             písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

8/7       Memorandum o spolupráci se Slezskou univerzitou

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

9/7       Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

10/7      Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

11/7      Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

12/7      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

13/7      Dohoda o navázání mezinárodních vztahů

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Ing. Jaroslav Machovský

14/7      Příprava investičních akcí – smluvní vztahy  

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

             zpracovala Ing. Jana Onderková

 15/7      Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

16/7      Členství v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice 

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

17/7      Akční plán plnění strategického plánu města pro rok 2015 a 2016

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

18/7      Plán udržitelné městské mobility Opava

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. arch. Zdeněk Bendík

19/7      Závěrečný účet SMO za rok 2014

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová,

Pavla Kostrhounová  DiS.,  Bc. Eva Koutná, Bc. Andrea Hlávková, Odbory MMO a MP, příspěvkové organizace SMO, obchodní organizace

20/7      Schválení účetní závěrky SMO

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Eliška Kučerová

21/7      Dotace ostatní

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

22/7      Investiční akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly pí Hana Fraňková, Ing. Jana Onderková

 1. písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Mgr. Marcela Poštulková, Ing. Jana Onderková

 1.  

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Mgr. Marcela Poštulková, Ing. Jana Onderková

 1.  

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Mgr. Marcela Poštulková, Ing. Jana Onderková

26/7      Program DOTACE TJ/SK rok 2015 - vyhodnocení

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky

27/7      Kupní smlouva – U Opavice 19, Opava

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

28/7      Změna Územního plánu města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

29/7      Smlouva o úvěru

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

30/7      Poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v MPZ Opava

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Arch. Zdeněk Bendík, Ing. Lucie Marcalíková

31/7      Dofinancování HC Slezan Opava

            písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

32/7      Technické služby Opava s.r.o. – odstoupení jednatele a návrh nového jednatele obchodní společnosti

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala pí Renata Zahradníková

33/7      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-      zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 15. 04. 2015

       do 09. 06. 2015

 • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy

       od 24. 04. 2015 do 19. 06. 2015 

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/7      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 16. 04. 2015

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

35/7      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

36/7      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/7      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 7. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 22. 6. 2015

1. část 

  1/7     Zahájení

  2/7     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/7     Schválení programu ZMO

2. část

primátor města – Bc. Martin Víteček 

19/7      Závěrečný účet SMO za rok 2014

20/7      Schválení účetní závěrky SMO

21/7      Dotace ostatní

  4/7     Majetkové záležitosti města 

  5/7     Změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn.č. 226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

 1. Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

  7/7     Majetkové záležitosti města  - garážiště a pozemky pod garážemi

  9/7     Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

  8/7     Memorandum o spolupráci se Slezskou univerzitou

13/7      Dohoda o navázání mezinárodních vztahů

27/7      Kupní smlouva – U Opavice 19, Opava

29/7      Smlouva o úvěru

33/7                 Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

 -     zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 15. 04. 2015

       do 09. 06. 2015

 • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy

       od 24. 04. 2015 do 19. 06. 2015

3. část

náměstkyně primátora Mgr. Simona Bierhausová 

14/7      Příprava investičních akcí – smluvní vztahy  

22/7      Investiční akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ – smlouva o dílo

 1. Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ – smlouva o dílo
  1. Investiční akce „Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  2. Investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

26/7      Program DOTACE TJ/SK rok 2015 - vyhodnocení

31/7      Dofinancování HC Slezan Opava

4. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

10/7      Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

11/7      Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016

12/7      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

5/7      Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy

16/7      Členství v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice 

17/7      Akční plán plnění strategického plánu města pro rok 2015 a 2016

18/7      Plán udržitelné městské mobility Opava

28/7      Změna Územního plánu města Opavy

30/7      Poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v MPZ Opava

32/7      Technické služby Opava s.r.o. – odstoupení jednatele a návrh nového jednatele obchodní společnosti

6. část

34/7      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 16. 04. 2015

35/7      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

36/7      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/7      Závěr