9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 21. září 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 10. 09. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 21. září 2015 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Martin Víteček  v.r.

primátor                                                                

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 21. září od 9.00 hodin

1/9       Zahájení

2/9       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/9       Schválení programu ZMO

4/9       Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

5/9       Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

        písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

        zpracovala Ing. Andrea Štenclová

6/9       Bezplatné předání movitých věcí „Člověk a svět práce“

      písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

7/9       Informace o výmazu První slezské banky a.s., v likvidaci

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

8/9       Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

9/9       OZV č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Lenka Grigarová, pí Taťána Tomšíková, Mgr. Silvie Vltavská, Mgr. Marek Drozdek

10/9      Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

11/9      Dofinancování HC Slezan Opava a.s.

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

            zpracovali Mgr. Simona Bierhausová, Ing. Miroslav Drössler

12/9      Nové názvy ulic - přejmenování ulic 

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

13/9      Kupní smlouva – garáž

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

14/9      Investiční akce „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Ing. Milena Skazíková

15/9      Investiční akce „Rekonstrukce ul. Gudrichova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, pí Hana Fraňková

16/9      Investiční akce „Park Sv. Hedviky“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, pí Hana Fraňková

17/9      Prominutí poplatků

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

18/9      Majetkové záležitosti – garáže

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

19/9      Dražba objektu Horní náměstí 63

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

20/9      Dražba objektů Horní náměstí 62, 66

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

21/9      Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

22/9      Prodej nebytového prostoru Náměstí Svaté Hedviky 23

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

23/9      Udělení Ceny statutárního města Opavy

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

24/9      Rámcová smlouva o spolupráci na realizaci stálé expozice o historii města Opavy v Obecním domě

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovaly Mgr. Jana Foltysová, Ing. Jana Hynarová, ředitelka Opavské kulturní organizace, p. o.

25/9      Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

            písemně předkládá Bc. Martin Víteček

            zpracovala Mgr. Renata Mrákotová

26/9      Majetkové záležitosti – Podzemní stavby KOSPER, a.s.

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková

27/9      Technické služby Opava s.r.o. – návrh nového jednatele obchodní společnosti

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala pí Renata Zahradníková

28/9      Smlouva o bezúplatném převodu majetku (CAS 15 ATEGO - pro JSDH Opava Komárov)

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali Ing. Martina Věntusová, Ing. Roman Otipka

29/9      Darovací smlouva (KAROSA CAS K 25-L101- pro JSDH Velké Heraltice)

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali Ing. Martina Věntusová, Ing. Roman Otipka

30/9      Rozpočtová opatření 2015

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

31/9      Dotace ostatní

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

32/9      Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný účet za rok 2014

                písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

33/9      Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci a o poskytnutí dotace – okružní křižovatka, Krnovská-Vančurova

                        písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

34/9      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 09. 06. 2015 do 10. 09. 2015
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 19. 06. 2015 do 18. 09. 2015

 písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

35/9      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 11. 06. 2015

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

36/9      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

 

37/9      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

38/9      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 9. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 21. 9. 2015

1. část 

  1/9     Zahájení

  2/9     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/9     Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva SMO

2. část

primátor města – Ing. Martin Víteček 

4/9       Majetkové záležitosti města

7/9       Informace o výmazu První slezské banky a.s., v likvidaci

10/9      Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

13/9      Kupní smlouva – garáž

17/9      Prominutí poplatků

18/9      Majetkové záležitosti – garáže

19/9      Dražba objektu Horní náměstí 63

20/9      Dražba objektů Horní náměstí 62, 66

21/9      Uplatnění předkupního práva

22/9      Prodej nebytového prostoru Náměstí Svaté Hedviky 23

23/9      Udělení Ceny statutárního města Opavy

24/9      Rámcová smlouva o spolupráci na realizaci stálé expozice o historii města Opavy v Obecním domě

25/9      Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

26/9      Majetkové záležitosti – Podzemní stavby KOSPER, a.s.

30/9      Rozpočtová opatření 2015

31/9      Dotace ostatní

33/9      Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci a o poskytnutí dotace – okružní křižovatka, Krnovská-Vančurova

34/9      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

36/9      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

3. část

náměstkyně primátora Mgr. Simona Bierhausová 

  5/9     Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

  6/9      Bezplatné předání movitých věcí „Člověk a svět práce“

  9/9      OZV č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy

11/9      Dofinancování HC Slezan Opava a.s.

14/9      Investiční akce „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

15/9      Investiční akce „Rekonstrukce ul. Gudrichova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

16/9      Investiční akce „Park Sv. Hedviky“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

4. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

8/9       Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

27/9      Technické služby Opava s.r.o. – návrh nového jednatele obchodní společnosti

32/9      Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný účet za rok 2014

6. část

12/9      Nové názvy ulic - přejmenování ulic 

28/9      Smlouva o bezúplatném převodu majetku (CAS 15 ATEGO - pro JSDH Opava Komárov)

29/9      Darovací smlouva (KAROSA CAS K 25-L101- pro JSDH Velké Heraltice)

35/9      Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 11. 06. 2015

37/9      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

38/9      Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka