11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 14. prosince 2015

Upraveno: 03.12.2019

Opava 2. 12. 2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 14. prosince 2015 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Martin Víteček    v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 14. prosince od 9.00 hodin

1/11      Zahájení

2/11      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/11      Schválení programu ZMO

4/11      Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

5/11      Dražba objektu Horní náměstí 63

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

6/11      Dražba objektů Horní náměstí 62, 66

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

7/11      Obecně závazná vyhláška č. X/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Miroslav Drössler

8/11      Darovací smlouva (2 ks AED defibrilátoru LifePoint, 2 ks dětských elektrod pro AED LifePoint, 2 ks záchranářského kufru IP67)

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali Ing. Martina Věntusová, Ing. Roman Otipka

9/11      Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

10/11    Prodej splaškové kanalizace na ul. Bílovecká

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

11/11    Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Marie Vavrečková

12/11    Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali Ing. Martina Věntusová, Mgr. Bc. Pavel Vltavský

13/11    Rozpočet města Opavy na rok 2016, rozpočtový výhled 2017-2018

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu, Ing. Lenka Grigarová, Ing. Miroslav Drössler

14/11    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

15/11    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2016

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Mgr. Judita Kachlová

16/11    Příprava investiční akce – smluvní vztahy                           

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovala Ing. Jana Onderková                                               

17/11    Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“ – dohoda o narovnání     

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovala Ing. Jana Onderková

18/11    Realizace investičních akcí v roce 2016

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovala Ing. Jana Onderková

19/11    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2016    

             písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovala Ing. Jana Onderková

20/11    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Mgr. Marcela Poštulková

21/11    Investiční akce „ZŠ Komárov - tělocvična“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

písemně předkládá Mgr. Simona Bierhausová

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Mgr. Marcela Poštulková

22/11    Majetkové záležitosti města

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

23/11    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

24/11    Rozpočtová opatření 2015

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

25/11    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2016

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovala pí Renata Zahradníková

26/11    Personální záležitosti

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala Ing. Magda Handlosová

27/11    Úprava pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová

28/11    Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

29/11    Udělení Ceny statutárního města Opavy Leu Heinovi

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

30/11    Zrušení OZV 13/2005 a přijetí Zásad pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

31/11    Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

32/11    Městský dopravní podnik Opava a.s.

  • ústní představení nového ředitele Ing. Jaromíra Walaski, MBA

33/11    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 10. 09. 2015 do 02. 12. 2015
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 18. 09. 2015 do 11. 12. 2015

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/11    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 10. 09. 2015

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

35/11    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

36/11    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/11    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 11. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 14. 12. 2015

1. část 

1/11      Zahájení

2/11      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/11      Schválení programu ZMO

32/11    Městský dopravní podnik Opava a.s.

  • ústní představení nového ředitele Ing. Jaromíra Walaski, MBA

7/11      Obecně závazná vyhláška č. X/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

2. část

primátor města – Ing. Martin Víteček 

13/11    Rozpočet města Opavy na rok 2016, rozpočtový výhled 2017-2018

4/11      Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

5/11      Dražba objektu Horní náměstí 63

6/11      Dražba objektů Horní náměstí 62, 66

9/11      Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

10/11    Prodej splaškové kanalizace na ul. Bílovecká

14/11    Dotace ostatní

22/11    Majetkové záležitosti města

23/11    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

24/11    Rozpočtová opatření 2015

25/11    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2016

28/11    Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

29/11    Udělení Ceny statutárního města Opavy Leu Heinovi

30/11    Zrušení OZV 13/2005 a přijetí Zásad pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí

31/11    Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy

33/11    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 10. 09. 2015 do 02. 12. 2015
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 18. 09. 2015 do 11. 12. 2015

35/11    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

3. část

náměstkyně primátora Mgr. Simona Bierhausová 

16/11    Příprava investiční akce – smluvní vztahy                           

17/11    Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“ – dohoda o narovnání     

18/11    Realizace investičních akcí v roce 2016

19/11    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2016    

20/11    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – dodatek č. 1 ke

smlouvě o dílo

21/11    Investiční akce „ZŠ Komárov - tělocvična“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

4. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

15/11    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2016

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

11/11    Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

27/11    Úprava pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Opavy

6. část

8/11      Darovací smlouva (2 ks AED defibrilátoru LifePoint, 2 ks dětských elektrod pro AED LifePoint, 2 ks záchranářského kufru IP67)

12/11    Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci

26/11    Personální záležitosti

34/11    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 10.09.2015

36/11    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/11    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka