13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 8. února 2016

Upraveno: 04.12.2019

Opava 28.1. 2016

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 8. února 2016 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor                                                                 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 8. února 2016 

1/13      Zahájení

2/13                 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/13      Schválení programu ZMO

4/13      Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2016/2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Ing. Andrea Štenclová

5/13     Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl               

6/13      Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – dohoda o způsobu odstranění vad díla     

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

7/13      Realizace investičních akcí v roce 2015                              

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

8/13      Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

             písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Ing. Magda Handlosová

9/13      Prominutí poplatků

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

10/13    Odkoupení bytové jednotky

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

11/13    Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Martina Heisigová

12/13    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová 

13/13    Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

14/13    Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

15/13    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

16/13    Finanční výbor ZMO a Kontrolní výbor ZMO – změna složení

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala pí Renata Zahradníková

17/13    Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali pí Renata Zahradníková, Ing. Miroslav Drössler, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl,

Mgr. Petra Veličková, Bc. Dagmar Polášková, DiS.           

18/13    Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala pí Renata Zahradníková

19/13    Schválení smluv – přímá podpora z rozpočtu 2016

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

20/13    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

 

21/13    Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová

22/13 + 22/13/1 Prominutí  příslušenství z prodlení

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

23/13    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních služeb na rok 2016

písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová 

24/13    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 02. 12. 2015 do 28. 01. 2016
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy  od  11. 12. 2015 do 05. 02. 2016

 písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

25/13    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 03. 12. 2015

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

26/13    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

27/13    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

28/13    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 13. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 8. 2. 2016

1. část 

  1/13    Zahájení

  2/13    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/13    Schválení programu ZMO

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala

16/13    Finanční výbor ZMO a Kontrolní výbor ZMO – změna složení

17/13    Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016

18/13    Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

19/13    Schválení smluv – přímá podpora  z rozpočtu 2016

20/13    Dotace ostatní

24/13    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 02. 12. 2015 do 28. 01. 2016
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od  11. 12. 2015 do 05. 02. 2016

26/13    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  5/13    Uplatnění předkupního práva

  9/13    Prominutí poplatků

10/13    Odkoupení bytové jednotky

12/13    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování

            věcného břemene

14/13    Majetkové záležitosti města

15/13    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

22/13 + 22/13/1 Prominutí  příslušenství z prodlení

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

13/13    Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj

  7/13    Realizace investičních akcí v roce 2015                              

11/13    Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)

Moravskoslezského kraje

  6/13    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – dohoda o způsobu odstranění vad díla 

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/13    Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2016/2017

21/13    Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016

23/13    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních služeb na rok 2016

6. část

  8/13    Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

25/13    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 03. 12. 2015

27/13    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

28/13    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka