14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 25. dubna 2016

Upraveno: 04.12.2019

Opava 14. 4. 2016

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 25. dubna 2016 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor                                                                  

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

14. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 25. dubna 2016 

1/14      Zahájení

2/14      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/14      Schválení programu ZMO

4/14      Bezplatné předání movitých věcí – „Nábytek do základních škol“

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Ing. Eva Slaměnová

5/14      Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2016

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Lucie Marcalíková

6/14      Směnná smlouva – garáže

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, p. Radomír Bittner

7/14      Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

8/14      Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

9/14      Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014-2016

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Bc. Monika Svrčková

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová 

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová 

13/14    Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

14/14    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

15/14    Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl           

16/14    Investiční akce „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ – smlouva o poskytnutí dotace  

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Jana Onderková   

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora a jednatel společnosti Technické služby Opava s. r. o.

zpracoval Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele Technických služeb Opava s. r. o.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala, primátor statutárního města Opavy

zpracoval Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele Technických služeb Opava s. r. o.

19/14    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Mgr. Marcela Poštulková

20/14    Investiční akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ – smlouva o dílo

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Ing. Milena Skazíková

21/14    Zřízení druhého stupně základní školy při Základní škole Nový svět, Opava

předkládá Josef Stiborský

zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Ing. Milada Pazderníková

22/14    Landscape festival Opava 2016 

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Mgr. Jana Foltysová, Bc. Magdaléna Hájková

23/14    Dražba Horní náměstí 62,66  

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

24/14    Dražba Horní náměstí 63  

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

25/14    Vyhodnocení dotačních programů pro rok 2016

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl, Mgr. Petra Veličková, Bc. Dagmar Polášková, DiS.                                   

26/14    Udělení Ceny statutárního města Opavy

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

27/14    Návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala pí Renata Zahradníková

28/14    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 28. 01. 2016 do 13. 04. 2016
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 05. 02. 2016 do 22. 04. 2016

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

29/14    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 28. 01. 2016

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

30/14    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

31/14    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

32/14    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

33/14    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 14. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 25. 4.2016

1. část 

  1/14    Zahájení

  2/14    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/14    Schválení programu ZMO

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala

  8/14    Dotace ostatní

  1.     Snížení základního jmění společnosti Technické služby Opava s. r. o.

25/14    Vyhodnocení dotačních programů pro rok 2016

26/14    Udělení Ceny statutárního města Opavy

27/14    Návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

28/14    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 28. 01. 2016 do 13. 04. 2016
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 05. 02. 2016 do 22. 04. 2016

30/14    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  6/14    Směnná smlouva – garáže

  7/14    Majetkové záležitosti města

13/14    Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě

14/14    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

15/14    Uplatnění předkupního práva

23/14    Dražba Horní náměstí 62,66  

24/14    Dražba Horní náměstí 63  

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  5/14    Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2016

16/14    Investiční akce „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“ – smlouva o poskytnutí dotace  

  1.     Dohoda o majetkovém vypořádání – rekonstrukce koupaliště

19/14    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – smlouva o dílo

20/14    Investiční akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ – smlouva o dílo

22/14    Landscape festival Opava 2016 

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/14    Bezplatné předání movitých věcí – „Nábytek do základních škol“

  9/14    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014-2016

  1. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování souvisejících služeb na rok 2016
  2. Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016
  3. Dodatek ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

21/14    Zřízení druhého stupně základní školy při Základní škole Nový svět, Opava

6. část

29/14    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

             od 28. 01. 2016

31/14    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

32/14    Dotazy, připomínky a podněty občanů města 

33/14    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

32/14    Dotazy, připomínky a podněty občanů města  ( od 13.00 hodin do 13.30 hodin)