16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 20. června 2016

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 20. června 2016 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

 

Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor

      Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 

Program 16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 
konaného dne 20. června 2016

 

1/16      Zahájení

2/16     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/16      Schválení programu ZMO

Slezské divadlo Opava, p.o. -  vystoupení Mgr. Illji Racka, Ph.D

            Seniorcentrum Opava, p.o. -  vystoupení Ing. Michala Jedličky

            Městský dopravní podnik Opava, a.s.  - PREZENTACE – Ing. Jaromír Walaski, MBA

4/16      Závěrečný účet SMO za rok 2015

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová, Bc. Eva Koutná, Bc.Andrea Hlávková,Odbory MMO a MP, MČ, příspěvkové organizace SMO, obchodní organizace

5/16      Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31.12.2015

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Eliška Kučerová

6/16      Obecně závazná vyhláška č.X/2016 o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných SMO

                        písemně předkládá  p. Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová

7/16                  Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému a závěrečná zpráva za rok 2015 oddělení BHKR KTAJ MMO

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovali plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, vedoucí ÚO PČR KŘP MSK,

plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel ÚO Opava HZS MSK,

MUDr. Petr Černohorský, ředitel ÚO Opava ZZS MSK,

Ing. Roman Otipka, ved. odd. havarijního a krizového řízení MMO

8/16      Souhlas s použitím finančních prostředků na spolufinancování akce - EDS 014D2410006393 „Opava – Kateřinky – dopravní automobil“

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Martina Věntusová, Ing. Roman Otipka, Ing. Martin Dostál

9/16      Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

na rok 2016

písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová 

10/16    Systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016 a 2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová

11/16    Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

12/16    Dotace ostatní

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

 13/16    Skládka Holasovice I. – dohody o narovnání

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

14/16    Majetkové záležitosti města

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

15/16    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

16/16    Převod čekáren MHD

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

17/16    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný účet za rok 2015

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

18/16    Obecně závazná vyhláška č. X/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovaly pí Libuše Režnarová, Mgr. Renáta Mrákotová

19/16    Obecně závazná vyhláška č. X/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

tento materiál byl dne 9. 6. 2016 dodatečně stažen

20/16    Obecně závazná vyhláška č. X/2016, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, Mgr. Renáta Mrákotová

21/16    Udělení Ceny Petra Bezruče

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

22/16    Žádost ZŠ a MŠ Opava-Komárov o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová 

23/16    Uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

24/16    Městská policie Opava 

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovali Mgr. Pavel Šuranský, pí Renata Zahradníková   

25/16    Dodatek č. 7 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků uzavřené mezi SMO a Opava Development Company, a.s.

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Radim Křupala, Mgr. Pavel Vltavský

26/16    Dražba Horní náměstí 62,66  

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

27/16    Dražba Horní náměstí 63  

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

28/16    Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Pavla Rucká, pí Ruth Hrbáčová

29/16    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 13. 04. 2016 do 09. 06. 2016

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 22. 04. 2016 do 17. 06. 2016 písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

30/16    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

 od 14. 04. 2016

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

31/16    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

32/16    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

33/16    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

34/16    Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 16. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 20. 6. 2016

1. část 

  1/16    Zahájení

  2/16    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/16    Schválení programu ZMO

  7/16    Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému a závěrečná zpráva za rok 2015 oddělení BHKR KTAJ MMO

            Slezské divadlo Opava, p.o. -  vystoupení Mgr. Illji Racka, Ph.D

            Seniorcentrum Opava, p.o. -  vystoupení Ing. Michala Jedličky

            Městský dopravní podnik Opava, a.s.  - PREZENTACE – Ing. Jaromír Walaski, MBA

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala – I. (finanční část)

  4/16    Závěrečný účet SMO za rok 2015

  5/16    Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31.12.2015

12/16    Dotace ostatní

28/16   Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně

  8/16    Souhlas s použitím finančních prostředků na spolufinancování akce - EDS 014D2410006393 „Opava – Kateřinky – dopravní automobil“

25/16    Dodatek č. 7 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků uzavřené mezi SMO a Opava Development Company, a.s.

3. část

Obecně závazné vyhlášky

20/16    Obecně závazná vyhláška č. X/2016, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy

  6/16  Obecně závazná vyhláška č. X/2016o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných SMO

18/16    Obecně závazná vyhláška č. X/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

11/16    Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

13/16    Skládka Holasovice I. – dohody o narovnání

14/16    Majetkové záležitosti města

15/16    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

16/16    Převod čekáren MHD

23/16    Uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách

26/16    Dražba Horní náměstí 62,66  

27/16    Dražba Horní náměstí 63  

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

17/16    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný účet za rok 2015

6. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  9/16    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016

10/16    Systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016 a 2017

22/16    Žádost ZŠ a MŠ Opava-Komárov o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

7. část

primátor města – Ing. Radim Křupala – II.

21/16    Udělení Ceny Petra Bezruče

24/16    Městská policie Opava

29/16    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 13. 4. 2016 do 9. 6. 2016

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 22. 4. 2016 do 17. 6. 2016

31/16    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO  

8. část – Ostatní

30/16    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za obdobíod 14. 4. 2016

32/16    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

33/16    Dotazy, připomínky a podněty občanů města 

34/16    Závěr

 V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

33/16    Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)