17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 19. září 2016

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
na  pondělí dne 19. září 2016 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

 

Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor     

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 Program 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 19. září 2016

 

1/17      Zahájení

2/17       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/17      Schválení programu ZMO

Představení nového ředitele Slezského divadla Opava, p.o.  Mgr. Ilji Racka, Ph.D

Představení nového ředitele Městských lesů Opava, p.o. Ing. Radomíra Drašáka

4/17      Majetkové záležitosti

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpravovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Bc. Dalibor Majdanics, pí Taťána Tomšíková,

Ing. Radka Honková

5/17      Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Bc. Iva Paletová

6/17      Záměr prodeje

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

7/17      Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků

mezi Statutárním městem Opava a Opava Development Company, a. s. 

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala, primátor

            zpracovali Ing. Radim Křupala, Mgr. Bc. Pavel Vltavský, JUDr. Monika Schlauchová,

Mgr. Tomáš Kubný, Ing. Miroslav Drössler, Ing. Monika Pazderová           

8/17      Smlouva o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k  předfinancování projektu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov

            předkládá Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

9/17      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – Závěrečné monitorovací zprávy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

10/17    Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

11/17    Dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci a poskytnutí dotace pro stavbu „Okružní křižovatka Opava, Krnovská-Vančurova“

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

12/17    Kompenzace, dohoda, rozpočtové opatření

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová          

13/17    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

 na rok 2016

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

14/17    Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO

na období 2014 – 2016

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

15/17    Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

16/17    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních služeb MSK

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

17/17    Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných

k návrhu Územního plánu Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová

18/17    Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali pí Renata Zahradníková, Mgr. Petr Rotrekl,

            Mgr. Petra Veličková, Bc. Dagmar Polášková, DiS., Mgr. Jana Foltysová

19/17    Darovací smlouva mezi Konfederací politických vězňů a SMO

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala Ing. Martina Věntusová

20/17    Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov

            předkládá Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

21/17    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ – II. etapa – dodatek      č. 1 ke smlouvě o dílo

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Jana Onderková, Ing. Milena Skazíková

22/17    Koncept SMART CITY Opava

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Jaromír Hudeček

23/17    Městská policie Opava - pověření plněním úkolů při řízení městské policie

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Ing. Magda Handlosová           

24/17    Hokejový klub Opava s.r.o. – schválení smlouvy

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

25/17    Dofinancování sportovních organizací z přímé podpory SMO

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler         

26/17    Změny v ostatních orgánech společností ve vlastnictví Statutárního města Opava 

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovala pí Jana Vaňková         

27/17    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 09. 06. 2016 do 08. 06. 2016

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 17. 06. 2016 do 16. 09. 2016

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

28/17    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 09. 06. 2016

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

29/17    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

30/17    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO           

31/17    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

32/17    Závěr   

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ  17. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 19. 9. 2016

1. část 

  1/17     Zahájení

  2/17    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/17    Schválení programu ZMO

Představení nového ředitele  Slezského divadla Opava, p.o.  Mgr. Ilji Racka, Ph.D

Představení nového ředitele Městských lesů Opava, p.o. Ing. Radomíra Drašáka

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - I. část

7/17      Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků mezi Statutárním městem Opava a Opava Development Company, a. s. 

24/17    Hokejový klub Opava s.r.o. – schválení smlouvy

18/17    Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

23/17    Městská policie Opava - pověření plněním úkolů při řízení městské policie

25/17    Dofinancování sportovních organizací z přímé podpory SMO

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

   4/17    Majetkové záležitosti

  6/17    Záměr prodeje

10/17    Uplatnění předkupního práva

11/17    Dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci a poskytnutí dotace pro stavbu „Okružní křižovatka           Opava, Krnovská-Vančurova“

12/17    Kompenzace, dohoda, rozpočtové opatření

26/17    Změny v ostatních orgánech společností ve vlastnictví Statutárního města Opava

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

9/17      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – Závěrečné monitorovací zprávy

17/17    Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k   návrhu Územního plánu Opavy

21/17    Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ – II. etapa – dodatek           č. 1 ke smlouvě o dílo

22/17    Koncept SMART CITY Opava

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

5/17      Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2017

8/17      Smlouva o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k  předfinancování projektu       Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov

13/17    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016

14/17    Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období

2014 – 2016

16/17    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních služeb MSK

15/17    Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem

20/17    Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov  

6. část

  primátor města – Ing. Radim Křupala - II. část

27/17    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117         odst. 1 zákona o obcích:

-       zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 09. 06. 2016 do 08. 09. 2016

-       zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 17. 06. 2016 do 16. 09. 2016

29/17    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní  

19/17    Darovací smlouva mezi Konfederací politických vězňů a SMO

28/17    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 9. 6. 2016

30/17    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

31/17    Dotazy, připomínky a podněty občanů města 

32/17    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

31/17    Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)