20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 12. prosince 2016

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA 

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

na  pondělí dne 12. prosince 2016 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

 

Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 

Program 20. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy,
konaného dne 12. prosince 2016

 

1/20      Zahájení

2/20                 Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/20      Schválení programu ZMO

4/20      Předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“ v rámci Programu 133510 Podpora materiálně technické základy sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová           

5/20      Darovací smlouva pro Charitu Opava za účastníky cyklojízdy Opavou

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Mgr. Petra Veličková

6/20      Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Marie Vavrečková

7/20      Obecně závazná vyhláška č. X/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová

8/20      Bezúplatný převod budovy, k. ú. Kateřinky u Opavy

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

9/20      Nabídka Čedar spol. s r.o.

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

10/20    Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov – (II. etapa) – prominutí pohledávky     

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

11/20    Realizace investičních akcí v roce 2017                              

              písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

              zpracovala Ing. Jana Onderková

12/20    Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2017                            

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

13/20    Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková 

14/20  Dodatek č. 3 ke ZL Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Ing. Eva Slaměnová

15/20  Rozdělení MŠ Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

16/20    Uplatnění předkupního práva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský,  Ing. Jiří Elbl

17/20    Investiční akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ – DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Jana Onderková, Ing. Milena Skazíková

18/20    Převod technické infrastruktury na ul. Divišova

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

19/20    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

20/20    Rozpočet města Opavy na rok 2017

Rozpočtový výhled 2018-2019

Záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování akcí, spolufinancovaných z EU, ze státního rozpočtu a státních fondů

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu, vedoucí Ing. Lenka Grigarová

21/20    Majetkové záležitosti města

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

22/20    Dotační programy pro rok 2017 – vyhodnocení

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali pí Renata Zahradníková, Mgr. Petr Rotrekl, Mgr. Petra Veličková,

Bc. Dagmar Polášková, DiS.

23/20    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2017  

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala pí Renata Zahradníková

24/20    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

25/20    Schválení smluv – přímá podpora z rozpočtu 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler 

26/20    Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) - změny

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

27/20    Žádost ZŠ Opava, Vrchní o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

28/20    Záměr přijetí dlouhodobého úvěru

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

29/20    Změny v ostatních orgánech společností ve vlastnictví Statutárního města Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

30/20    Smlouva o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice–Litultovice–Otice–Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

31/20    RESOLVE – dotační smlouvy a partnerská dohoda (MSK, OV, OP)

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Jaromír Hudeček

32/20    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 08. 09. 2016 do 30. 11. 2016

  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 09. 2016 do 09. 12. 2016

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

33/20    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08. 09. 2016

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

34/20    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

35/20    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

36/20    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

37/20    Závěr

 NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 20. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 12. PROSINCE 2016

1. část 

  1/20    Zahájení

  2/20    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/20    Schválení programu ZMO  

2. část 

  7/20    Obecně závazná vyhláška č. X/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

24/20    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

3. část

primátor města – Ing. Radim Křupala- I. část- finanční záležitosti

20/20    Rozpočet města Opavy na rok 2017

Rozpočtový výhled 2018-2019

Záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování akcí, spolufinancovaných z EU, ze státního rozpočtu a státních fondů

22/20    Dotační programy pro rok 2017 – vyhodnocení

25/20    Schválení smluv – přímá podpora z rozpočtu 2017

28/20    Záměr přijetí dlouhodobého úvěru

19/20    Dotace ostatní

4. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  8/20    Bezúplatný převod budovy, k. ú. Kateřinky u Opavy

  9/20    Nabídka Čedar spol. s r.o.

16/20    Uplatnění předkupního práva

18/20    Převod technické infrastruktury na ul. Divišova

21/20    Majetkové záležitosti města

29/20    Změny v ostatních orgánech společností ve vlastnictví Statutárního města Opava  

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  4/20    Předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového

            hřiště v Opavě Kylešovicích“ v rámci Programu 133510 Podpora materiálně technické základy sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

  6/20    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

10/20    Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov – (II. etapa) – prominutí pohledávky  

11/20    Realizace investičních akcí v roce 2017  

12/20    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2017   

17/20    Investiční akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ – DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

26/20    Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) - změny

30/20    Smlouva o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice –   Litultovice – Otice – Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

31/20    RESOLVE – dotační smlouvy a partnerská dohoda (MSK, OV, OP)

6. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  5/20    Darovací smlouva pro Charitu Opava za účastníky cyklojízdy Opavou

13/20    Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017

14/20    Dodatek č. 3 ke ZL Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace

15/20    Rozdělení MŠ Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

27/20    Žádost ZŠ Opava, Vrchní o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu  

7. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - II. část

23/20    Harmonogram termínů zasedání ZMO na rok 2017

32/20    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 08. 09. 2016 do 30. 11. 2016

  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 09. 2016 do 09. 12. 2016

34/20    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

 8. část – Ostatní

33/20    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 08. 09. 2016

35/20    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

36/20    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

37/20    Závěr

 V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

36/20    Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)