22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 24. dubna 2017

Upraveno: 04.12.2019

Opava 13. 4. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 24. dubna  2017 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

22. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 24. dubna 2017

1/22      Zahájení

2/22      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/22      Schválení programu ZMO

4/22      Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 - 2021

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

5/22      Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017 a 2018

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková  

6/22      Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovaly Mgr. Renáta Mrákotová, Mgr. Jana Foltysová

7/22      Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě,  

             Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO o bezpečnostní  

             situaci SO ORP Opava v roce 2016

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis, tajemník MMO

zpracovali plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, vedoucí ÚO PČR KŘP MSK,

plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel ÚO Opava HZS MSK ,

MUDr. Petr Černohorský, ředitel ÚO Opava ZZS MSK,

Mgr. Peter Horváth, ředitel MPOL Opava,

Ing. Roman Otipka, vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka, MMO

8/22      Majetkové záležitosti

                písemně předkládá

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

9/22      Uplatnění předkupního práva

                        písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

10/22    Zřizovací listiny školských PO

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

11/22    Prominutí poplatků

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

12/22    Smlouva o výpůjčce movitých věcí pro Turistickou oblast Opavské Slezsko z.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovaly Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Eva Týlová

13/22   Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, Mgr. Renáta Mrákotová, pí Libuše Režnarová

14/22   Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou

             linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová

15/22    Vyhlášení záměru prodeje podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

16/22    Provozování kanalizací  

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

17/22    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

18/22    Smlouvy o úvěru

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

19/22    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler Ing. Lenka Grigarová, Bc. Andrea Hlávková,

pí Ivana Zapletalová, Bc. Eva Koutná, vedoucí odborů, starostové MČ

20/22    Kupní smlouvy

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

21/22    Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

  1.     Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

23/22    Změny v ostatních orgánech společnosti ve vlastnictví Statutárního města Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovala pí Jana Vaňková

24/22    Obecně závazná vyhláška č. x/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, v platném znění  písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

25/22    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 09. 02. 2017 do 12. 04. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 17. 02. 2017 do 21. 04. 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

26/22    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 08. 02. 2017

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

                        zpracovala pí Renata Zahradníková

27/22    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

28/22    Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 1 ke smlouvám

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracoval p. Martin Koky

29/22    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková           

30/22    Dotazy, připomínky a podněty občanů

zpracovala pí Renata Zahradníková

31/22    Závěr

32/22    Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Marie Vavrečková

Poznámka:

Na základě podnětu zastupitele bude na každém zasedání zastupitelstva vystupovat zástupce spol. re:architekti ve věci Zpracování analýz a návrh řešení využití území za obchodním domem Slezanka v Opavě.

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 22. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 24. DUBNA 2017

1. část 

  1/22    Zahájení

  2/22    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/22    Schválení programu ZMO

  7/22    Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, 

             Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO o bezpečnostní 

             situaci SO ORP Opava v roce 2016

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - I. část

19/22    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2016

18/22    Smlouvy o úvěru

  6/22    Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

12/22    Smlouva o výpůjčce movitých věcí pro Turistickou oblast Opavské Slezsko z.s.

17/22    Dotace ostatní

15/22    Vyhlášení záměru prodeje podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

23/22    Změny v ostatních orgánech společnosti ve vlastnictví Statutárního města Opava

  8/22    Majetkové záležitosti

  9/22    Uplatnění předkupního práva

11/22    Prominutí poplatků

16/22    Provozování kanalizací  

20/22    Kupní smlouvy

24/22    Obecně závazná vyhláška č. x/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, Statut statutárního města Opavy, v platném znění  

28/22    Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 1 ke smlouvám

 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  1. Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.

32/22    Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/22    Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2017 - 2021

  5/22    Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2017 a 2018

21/22    Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb (předřazeno přímo na zasedání)

10/22    Zřizovací listiny školských PO

13/22   Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017

14/22   Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou

linkovou dopravou pro oblast Opavsko a Vítkovsko

6. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - II. část

27/22    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

25/22    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 09. 02. 2017 do 12. 04. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 17. 02. 2017 do 21. 04. 2017

7. část – Ostatní

26/22    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 08. 02. 2017

29/22    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

30/22    Dotazy, připomínky a podněty občanů 

31/22    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

30/22   Dotazy, připomínky a podněty občanů (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)

13.30 hodin

MgA. Ondřej Synek, re:architekti  - Zpracování analýz a návrh řešení využití území

za obchodním domem Slezanka v Opavě