23. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 19. června 2017

Upraveno: 04.12.2019

Opava 8. 6. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

23. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 19. června 2017 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

23. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 19. června 2017

1/23      Zahájení            

2/23      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/23      Schválení programu ZMO

4/23      Aktualizace zásad tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací

písemně předkládá Ing. Martin Víteček   

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

5/23      Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Martina Heisigová

6/23      Závěrečný účet SMO za rok 2016

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, pí Ivana Zapletalová, Bc. Eva Koutná, Bc. Andrea Hlávková, Odbory MMO a MP, MČ,  příspěvkové organizace SMO, obchodní organizace

7/23      Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31. 12. 2016

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Eliška Kučerová

8/23      Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval  Ing. Miroslav Drössler

8/23/1   Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval  Ing. Miroslav Drössler

9/23      Naplnění usn.č.452/22 ZM 17 pod bodem 3 - Hokejový klub Opava s.r.o., výsledek kontroly, přijatá opatření, Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, finanční krytí

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Ing. Martin Víteček, p. Lubomír Tobolka, jednatel společnosti

10/23    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

11/23    Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO

            na rok 2018 – formulář Bodové ohodnocení projektů 

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

12/23    Prodej podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala   

13/23    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Marie Vavrečková

14/23   Smlouva o zápůjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu Základní školy Opava, Vrchní 19 

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

15/23   Novela obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných SMO

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

16/23  Dodatky ke zřizovacím listinám

           písemně předkládá p. Josef Stiborský

           zpracovala Ing. Andrea Štenclová

16/23/1 Dodatky ke zřizovacím listinám

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

17/23    Udělení Ceny statutárního města Opavy

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Petr Rotrekl

18/23    Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

19/23    Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

20/23   Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, Mgr. Renáta Mrákotová, pí Libuše Režnarová

21/23    Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl           

22/23    Směnná smlouva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

            materiál byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva

23/23    Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 2 ke smlouvám  o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali p. Martin Koky, p. Jiří Sýkora

24/23    Majetkové záležitosti

písemně předkládá

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

            Bc. Dalibor Majdanics 

25/23    Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

26/23    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117     odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 12. 04. 2017 do 7. 6. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 21. 04. 2017 do 16. 6. 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

27/23    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 11. 04. 2017

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

  1. Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

29/23    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

30/23    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

31/23    Závěr

Dodatečně zařazené materiály:

32/23    Projekt AIR TRITIA

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

33/23    Zrušení usnesení č. 2111/59 RM 17 bod 2, nová kupní smlouva, Krnovská 79, Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová, Ing. Jiří Elbl           

34/23   Zápůjčka Hokejovému klubu Opava s.r.o.

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

materiál zařazen přímo na zasedání zastupitelstva

           NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 23. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 19. ČERVNA 2017

1. část 

 1/23     Zahájení

 2/23     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

 3/23     Schválení programu ZMO

  9/23    Naplnění usn.č.452/22 ZM 17 pod bodem 3 - Hokejový klub Opava s.r.o., výsledek kontroly, přijatá opatření, Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, finanční krytí

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - I. část 

  6/23    Závěrečný účet SMO za rok 2016

  7/23    Schválení účetní závěrky SMO k rozvahovému dni 31. 12. 2016

12/23    Prodej podílu ve Slezském fotbalovém clubu Opava a.s.

  8/23 + 8/23/1  Dotace ostatní

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

 4/23     Aktualizace zásad tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací

21/23    Uplatnění předkupního práva

23/23    Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů S 3/17 - dodatky č. 2 ke smlouvám

 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO

24/23    Majetkové záležitosti

33/23    Zrušení usnesení č. 2111/59 RM 17 bod 2, nová kupní smlouva, Krnovská 79, Opava

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  5/23    Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska

13/23    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

25/23    Změna Stanov spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, z. s.

32/23    Projekt AIR TRITIA

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

10/23    Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních

            a souvisejících služeb SMO na období 2014 - 2016

11/23    Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2018 – formulář Bodové ohodnocení projektů 

14/23   Smlouva o zápůjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu Základní školy Opava, Vrchní 19

15/23   Novela obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných SMO

16/23 + 16/23/1  Dodatky ke zřizovacím listinám

18/23    Závazek SMO na spolufinancování navýšené kapacity sociální služby

20/23   Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.7.2017

6. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - II. část

17/23    Udělení Ceny statutárního města Opavy

19/23    Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

26/23    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

  1. Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

27/23    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 11. 04. 2017

34/23   Zápůjčka Hokejovému klubu Opava s.r.o.

29/23    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

30/23    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

31/23    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

30/23 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)

13.30 hodin

Vystoupení zástupce spol. re:architekti ve věci Zpracování analýz a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka v Opavě