25. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 18. září 2017

Upraveno: 04.12.2019

Poznámka: zapracována dodatečně:        Zasedání bylo ukončeno z důvodu neschválení programu            

Opava 6. 9. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

25. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 18. září 2017 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

25. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 18. 9. 2017

1/25      Zahájení            

2/25      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/25      Schválení programu ZMO

4/25      Průmyslová zóna Vávrovice – příprava a realizace projektu

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

5/25      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ a MŠ  

            Opava-Malé Hoštice

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

                   zpracovala Ing. Andrea Štenclová

6/25     Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ  Opava, Vrchní 19

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová

7/25      Směnná smlouva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

8/25      Dohoda o zrušení věcného předkupního práva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

8/25/1   Dohoda o zrušení věcného předkupního práva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

9/25      Kupní smlouva, k.ú. Vávrovice

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

10/25    Kupní smlouva, objekt bez čp/če, Milady Horákové, Opava

písemně předkládá: Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

11/25    Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, Slámova ul., Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

12/25    Vyúčtování služeb za rok 2016, Liptovská 21, Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

13/25    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2017

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

14/25    Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra u statutárního města Opavy a o přijatých nápravných opatřeních

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

15/25   Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

16/25   Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

17/25    Výstupy z Fóra Zdravého města 2017

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

18/25    Žádost Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování

a spolufinancování projektu

            písemně předkládá Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

19/25    Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sedmikrásky, Opava

            písemně předkládá Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

20/25    Hokejový klub Opava s.r.o.

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Ing. Martin Víteček, p. Lubomír Tobolka, jednatel HK Opava, s.r.o.

21/25    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2018

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Bc. Iva Paletová

22/25    Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2017-2027

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Marie Vavrečková, Ing. Albert Červeň

23/25    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2018 

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Petr Rotrekl

24/25    Vyhlášení dotačních programů PREVENCE KRIMINALITY 2018 a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Dagmar Polášková, pí Kateřina Hnátová

25/25    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018 

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracoval Ing. Martin Víteček

26/25    Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

27/25    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

28/25    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova

            písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík, starosta MČ Suché Lazce

29/25    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

30/25    Prominutí poplatků

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

31/25    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle
             § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 7. 6. 2017 do 8. 9. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 6. 2017 do 15. 9. 2017 písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

32/25    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 7. 6. 2017 

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

33/25    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/25    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

35/25    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

36/25    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 25. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 18. ZÁŘÍ 2017

1. část 

 1/25     Zahájení

 2/25     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

 3/25     Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část 

23/25    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2018

27/25    Dotace ostatní

29/25    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

20/25    Hokejový klub Opava s.r.o.

  7/25    Směnná smlouva

  8/25 + 8/25/1  Dohoda o zrušení věcného předkupního práva

  9/25    Kupní smlouva, k.ú. Vávrovice

10/25    Kupní smlouva, objekt bez čp/če, Milady Horákové, Opava

11/25    Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, Slámova ul., Opava

12/25    Vyúčtování služeb za rok 2016, Liptovská 21, Opava

15/25   Uplatnění předkupního práva

16/25    Majetkové záležitosti

25/25    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018

30/25    Prominutí poplatků   

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  4/25    Průmyslová zóna Vávrovice – příprava a realizace projektu

17/25    Výstupy z Fóra Zdravého města 2017

22/25    Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2017-2027

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  5/25    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice

  6/25    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Vrchní 19

13/25    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2017

18/25    Žádost Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování a  spolufinancování projektu

19/25    Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sedmikrásky, Opava

21/25    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2018

24/25    Vyhlášení dotačních programů PREVENCE KRIMINALITY 2018 a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

14/25    Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra u statutárního města Opavy a o přijatých nápravných opatřeních

26/25    Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

31/25    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 7. 6. 2017 do 8. 9. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 6. 2017 do 15. 9. 2017

33/25    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

28/25    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova

32/25    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 7. 6. 2017

34/25    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

35/25    Dotazy, připomínky a podněty občanů města   

36/25    Závěr

V době:

  • od 13.00 do 14.00 hodin – polední přestávka
  •  od 14.00 do 14.30 hodin – projednávání bodu č. 35/25 Dotazy, připomínky a podněty občanů města
  • od 14.30 hodin - Vystoupení zástupce spol. re:architekti ve věci Zpracování analýz a návrhu řešení využití území za obchodním domem Slezanka v Opavě