26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 30. října 2017

Upraveno: 04.12.2019

Opava 19. 10. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 30. října 2017 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

26. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 30. 10. 2017

1/26      Zahájení            

2/26      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/26      Schválení programu ZMO

4/26      Průmyslová zóna Vávrovice – příprava a realizace projektu

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Martina Heisigová

5/26      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

                   zpracovala Ing. Andrea Štenclová

6/26     Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Vrchní 19

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová 

7/26      Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

8/26      Dohoda o zrušení věcného předkupního práva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

9/26      Kupní smlouva, k.ú. Vávrovice

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

10/26    Kupní smlouva, objekt bez čp/če, Milady Horákové, Opava

písemně předkládá  Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

11/26    Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, Slámova ul., Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

12/26    Vyúčtování služeb za rok 2016, Liptovská 21, Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

13/26    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2017

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

14/26    Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra u statutárního města Opavy a o přijatých nápravných opatřeních

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

15/26   Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

16/26   Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

17/26    Výstupy z Fóra Zdravého města 2017

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

18/26    Žádost Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

19/26    Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sedmikrásky, Opava

             písemně předkládá Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová

20/26    Hokejový klub Opava s.r.o.

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Ing. Martin Víteček, p. Lubomír Tobolka, jednatel HK Opava, s.r.o.

21/26    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2018

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Bc. Iva Paletová

22/26    Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2017-2027

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Marie Vavrečková, Ing. Albert Červeň

23/26    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2018 

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

24/26    Vyhlášení dotačních programů PREVENCE KRIMINALITY 2018 a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Dagmar Polášková, pí Kateřina Hnátová

25/26    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018 

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

26/26    Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

27/26    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

28/26    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova

            písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík, starosta MČ Suché Lazce

materiál stažen z programu

29/26    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

materiál stažen z programu

30/26    Prominutí poplatků

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Lehnert

31/26    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO
             dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 7. 6. 2017 do 18. 10. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 6. 2017 do 27. 10. 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

32/26    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 7. 6. 2017 

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

33/26    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/26    Smlouvy  o zajištění dopravní obslužnosti MSK veřejnou linkovou dopravou oblast  Opavsko a Vítkovsko 

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová

35/26    Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě 

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

36/26    Úprava měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Magda Handlosová, JUDr. Tomáš Elis

37/26    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23. 04. 2009 mezi SMO a Českou spořitelnou a.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

38/26   Záměr navýšení limitu revolvingového úvěru u Smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 18.5.2017 mezi SMO a Komerční bankou a.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

39/26    Schválení záměru uzavření závazku veřejné služby s MDPO a.s.

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracoval Ing. Jaromír Walaski, MBA, ředitel společnosti MDPO a.s.

40/26   Městská policie Opava – informace o činnosti

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Peter Horváth           

41/26    Smlouva o vzájemné spolupráci – projekt „Cyklostezka Oldřišov – Opava, k.ú. Oldřišov“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Martina Heisigová

42/26    Organizační změny v oblasti kultury

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            materiál byl dodatečně na zasedání zastupitelstva stažen z programu

43/26    Informace o SFC Opava, a.s.

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček           

44/26    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

45/26    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

46/26    Rozpočtové opatření 2017

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

47/26    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 26. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 30. ŘÍJNA 2017

1. část 

 1/26     Zahájení

 2/26     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

 3/26     Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část 

7/26      Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013,
o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

26/26    Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

37/26    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.04.2009 mezi SMO a Českou spořitelnou a.s.

38/26    Záměr navýšení limitu revolvingového úvěru u Smlouvy o revolvingovém úvěru             ze dne 18.5.2017 mezi SMO a Komerční bankou a.s.

46/26    Rozpočtové opatření 2017

27/26    Dotace ostatní

23/26    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2018

42/26    Organizační změny v oblasti kultury - materiál přímo na zasedání stažen z programu

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

20/26    Hokejový klub Opava s.r.o.

            (materiál bude projednáván po vystoupení zástupce re:architektů (cca 13.30 hodin))

  8/26    Dohoda o zrušení věcného předkupního práva

  9/26    Kupní smlouva, k.ú. Vávrovice

10/26    Kupní smlouva, objekt bez čp/če, Milady Horákové, Opava

11/26    Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, Slámova ul., Opava

12/26    Vyúčtování služeb za rok 2016, Liptovská 21, Opava

15/26   Uplatnění předkupního práva

16/26    Majetkové záležitosti

25/26    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018

30/26    Prominutí poplatků      

35/26    Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě  

43/26    Informace o SFC Opava, a.s.       

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  4/26    Průmyslová zóna Vávrovice – příprava a realizace projektu

17/26    Výstupy z Fóra Zdravého města 2017

22/26    Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2017-2027

41/26    Smlouva o vzájemné spolupráci – projekt „Cyklostezka Oldřišov – Opava, k.ú. Oldřišov“

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  5/26    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice

  6/26    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Vrchní 19

13/26    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2017

18/26    Žádost Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

19/26    Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Sedmikrásky, Opava

21/26    Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2018

24/26    Vyhlášení dotačních programů PREVENCE KRIMINALITY 2018 a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

34/26    Smlouvy  o zajištění dopravní obslužnosti MSK veřejnou linkovou dopravou oblast

             Opavsko a Vítkovsko  

39/26    Schválení záměru uzavření závazku veřejné služby s MDPO a.s.

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

14/26    Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra u statutárního města Opavy a o přijatých nápravných opatřeních

40/26   Městská policie Opava – informace o činnosti

31/26    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 7. 6. 2017 do 18. 10. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 16. 6. 2017 do 27. 10. 2017

33/26    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

36/26    Úprava měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům

7. část – Ostatní

32/26    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 7. 6. 2017

44/26    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

45/26    Dotazy, připomínky a podněty občanů města   

47/26    Závěr         

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

45/26 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)

13.30 hodin

Vystoupení zástupce spol. re:architekti ve věci Zpracování analýz a návrhu řešení využití území

za obchodním domem Slezanka v Opavě po vystoupení zástupce spol. re:architekti bude projednáván bod č. 20/26 Hokejový klub Opava s.r.o.