27. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 11. 12. 2017

Upraveno: 04.12.2019

Opava 30. 11. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

27. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 11. 12. 2017 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

27. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 11. 12. 2017

1/27      Zahájení            

2/27      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/27      Schválení programu ZMO

4/27      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Boženy Němcové

                        písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Ing. Andrea Štenclová

5/27      Rozpočet města Opavy na rok 2018

            Rozpočtový výhled 2019-2020

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odborů Magistrátu města Opavy, městská policie, ředitelé příspěvkových a obchodních organizací napojených na rozpočet města, oddělení rozpočtu, Ing. Lenka Grigarová

6/27      Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Lucie Lihotzká

7/27     Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

8/27      Obecně závazná vyhláška č. X/2017, k zabezpečení některých místních záležitostí   veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

9/27      Realizace investičních akcí v roce 2018                                      

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

10/27    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2018     

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

11/27    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Marie Vavrečková

12/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Marie Vavrečková, Mgr. Renáta Mrákotová

13/27    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

14/27    Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl, Ing. Irena Bednářová

15/27    Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

16/27    Nový Územní plán Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. Monika Pazderová, Ing. arch. Jitka Nešutová

17/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová, Mgr. Renáta Mrákotová

18/27    Darovací smlouva, k.ú. Opava – Město

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

19/27    Kupní smlouva, k.ú. Opava – Předměstí

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

20/27    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

21/27    Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

22/27    Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City  

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Jaromír Hudeček

23/27    Nápady pro Opavu 2017

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

24/27    Vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

25/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku ze psů

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

26/27    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2018  

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala pí Renata Zahradníková

27/27    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na 380 mil.Kč s Komerční bankou a.s. ze dne 18.05.2017 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na 47 mil.Kč s Komerční bankou a.s. ze dne 18.05.2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

28/27    Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Ing. Tereza Staňková

29/27    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

30/27    Záměr výstavby plaveckého bazénu v Opavě

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Radim Křupala, Ing. Martina Heisigová

31/27    Záměr výstavby bytového domu pro seniory Hálkova

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Ing. Hana Šenková

32/27    Přímá podpora z rozpočtu SMO pro rok 2018 – schválení smluv

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

33/27    Schválení smluv

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

34/27    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova

            písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík, starosta MČ Suché Lazce

35/27    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

36/27    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích: 

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 30. 11. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 8.12. 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

37/27    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 18. 10. 2017

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

38/27    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

39/27    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

40/27    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

41/27   Městská policie Opava - petice

předkládá Ing. Radim Křupala 

            bod zařazen na program dodatečně přímo na zasedání zastupitelstva

42/27    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 27. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 11. PROSINCE 2017

1. část 

  1/27    Zahájení

  2/27    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/27    Schválení programu ZMO

2. část

náměstek primátora města Mgr. Dalibor Halátek - I. část 

16/27    Nový Územní plán Opavy

30/27    Záměr výstavby plaveckého bazénu v Opavě

31/27    Záměr výstavby bytového domu pro seniory Hálkova

12/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

3. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část- finanční 

27/27    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na 380 mil.Kč s Komerční bankou a.s. ze dne 18.05.2017 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na 47 mil.Kč s Komerční bankou a.s. ze dne 18.05.2017

 5/27     Rozpočet města Opavy na rok 2018

            Rozpočtový výhled 2019-2020

32/27    Přímá podpora z rozpočtu SMO pro rok 2018 – schválení smluv

33/27    Schválení smluv

4. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  7/27   Majetkové záležitosti

14/27    Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti

15/27    Uplatnění předkupního práva

18/27    Darovací smlouva, k.ú. Opava – Město

19/27    Kupní smlouva, k.ú. Opava – Předměstí      

5. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek – II. část

  9/27    Realizace investičních akcí v roce 2018                                      

10/27    Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2018     

11/27    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

22/27    Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City

23/27    Nápady pro Opavu 2017

24/27    Vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace

28/27    Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

35/27    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

6. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/27    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Boženy Němcové

  6/27    Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

17/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

20/27    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

7. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

8/27      Obecně závazná vyhláška č. X/2017, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

13/27    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

21/27    Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

25/27    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku ze psů

26/27    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2018  

29/27    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

36/27    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 30. 11. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 8.12. 2017

38/27    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

41/27   Městská policie Opava - petice

8. část – Ostatní

34/27    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova (předkládá starosta obce)

37/27    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 18. 10. 2017

39/27    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

40/27    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

42/27    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

40/27 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do13.30 hodin)