28. (náhradní) zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 20. 12. 2017

Upraveno: 04.12.2019

Opava 12. 12. 2017

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

28. (náhradní) zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na středu dne 20. 12. 2017 v 15.00 hodin

do zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Radnice,  Horní nám. 69, Opava

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

28. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 20. 12. 2017

1/28      Zahájení            

2/28      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/28      Schválení programu ZMO

4/28      Realizace investičních akcí v roce 2018                                      

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

5/28      Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2018     

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

6/28      Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Marie Vavrečková

7/28      Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City  

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Jaromír Hudeček

8/28     Nápady pro Opavu 2017

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

9/28     Vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

10/28    Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Ing. Tereza Staňková

11/28    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Martin Dostál

12/28    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce

             ZŠ Opava, Boženy Němcové

                        písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovala Ing. Andrea Štenclová

13/28    Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Lucie Lihotzká

14/28    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, pí Libuše Režnarová, Mgr. Renáta Mrákotová

15/28    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

16/28    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, k zabezpečení některých místních záležitostí   veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

17/28    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

18/28    Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

19/28    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku ze psů

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, pí Ruth Hrbáčová

20/28    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2018  

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala pí Renata Zahradníková

21/28    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

22/28    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 30. 11. 2017
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 8.12. 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/28    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

            24/28    Městská policie Opava – petice

                        písemně předkládá Ing. Radim Křupala

                        zpracovala pí Renata Zahradníková

25/28    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova

            písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík, starosta MČ Suché Lazce

26/28    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 18. 10. 2017

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková             

27/28    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

28/28    Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

materiál zařazen na program dodatečně přímo na zasedání zastupitelstva

29/28    Záměr výstavby bytového domu pro seniory Hálkova – zrušení usnesení

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Hana Šenková, Ing. Martina Heisigová

materiál zařazen na program dodatečně přímo na zasedání zastupitelstva

30/28    Závěr

 

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 28. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 20. PROSINCE 2017 

(dodatečně vyznačené neprojednané materiály)

1. část 

  1/28    Zahájení

  2/28    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/28    Schválení programu ZMO

2. část

náměstek primátora města Mgr. Dalibor Halátek 

 4/28     Realizace investičních akcí v roce 2018                                      

 5/28     Investiční akce seznam projektových dokumentací na rok 2018     

 6/28     Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

 7/28     Koncept „Chytrá Opava“ v rámci agendy Smart City

 8/28    Nápady pro Opavu 2017

 9/28    Vyhlášení výzvy „Nápady pro Opavu 2018“ včetně příslušné dokumentace

10/28    Informace o projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“

11/28    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výstavbě a budoucí údržbě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava – úsek Otice-Opava 1. etapa

3. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

12/28    Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investiční akce ZŠ Opava, Boženy Němcové

13/28    Zřizovací listina příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

14/28    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

15/28    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb

4. část

primátor města Ing. Radim Křupala

16/28    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, k zabezpečení některých místních záležitostí         veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

17/28    Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

18/28    Zřizovací listina Knihovny Petra Bezruče v Opavě

19/28    Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku ze psů

20/28    Harmonogram zasedání ZMO na rok 2018  

21/28    Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

22/28    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle
§ 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 18. 10. 2017 do 30. 11. 2017 
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 27. 10. 2017 do 8.12. 2017 

23/28    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

24/28    Městská policie Opava - petice

5. část – Ostatní

25/28    Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova (předkládá starosta obce)

28/28    Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí

29/28    Záměr výstavby bytového domu pro seniory Hálkova – zrušení usnesení

26/28    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 18. 10. 2017

27/28    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

30/28    Závěr