30. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 12. 3. 2018

Upraveno: 04.12.2019

Opava 1. 3. 2018

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

30. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 12. 3. 2018 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

30. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy,
konaného dne 12. 3. 2018

1/30      Zahájení            

2/30      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/30      Schválení programu ZMO

4/30      Obecně závazná vyhláška č. x/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovaly Mgr. Renáta Mrákotová, Ing. Jana Foltysová

5/30      Obecně závazná vyhláška č. x/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

6/30     Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Marie Vavrečková

7/30     Převod cyklistické stezky „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava“ úsek Otice – Opava 1. etapa

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

8/30      BREDA HOLDING a.s., Mlýnská 326/13, Brno

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

9/30      Vyhodnocení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 a PREVENCE KRIMINALITY 2018

            písemně předkládá p. Josef Stiborský  

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, pí Kateřina Hnátová, Bc. Dagmar Polášková, DiS.

10/30    Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Petr Rotrekl, pí Renata Zahradníková

10/30/1 Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Mgr. Jana Foltysová, Mgr. Petr Rotrekl, pí Renata Zahradníková

11/30    Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracoval p. Martin Koky

12/30    Realizace investičních akcí v roce 2017                              

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

13/30    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2017

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová, Bc. Andrea Hlávková,

pí Ivana Zapletalová, Pavla Kostrhounová DiS., pí Renata Hudečková, vedoucí odborů, starostové MČ

14/30    Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

15/30    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2018

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

16/30    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

17/30    Majetkové záležitosti            

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková

18/30    Dotace ostatní

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

19/30    Změna ve způsobu schvalování pravidel pro čerpání sociálního fondu

           písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

           zpracovala Ing. Magda Handlosová

20/30    Žádost ZŠ a MŠ Opava-Komárov o příslib zřizovatele k předfinancování
a spolufinancování projektu

písemně předkládá p. Josef Stiborský

           zpracovala Ing. Andrea Štenclová

21/30    Prominutí příslušenství (úroky z prodlení, smluvní pokuta) Gastro Svačina s.r.o.

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

22/30    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle
§ 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 24. 1. 2018 do 28. 2. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 9. 2. 2018 do 9. 3. 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/30    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 31. 1. 2018

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

24/30    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

25/30    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

26/30    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

27/30    Řešení havarijní situace bytů v majetku města (HN 33,34,35) podáním žádosti o dotace v rámci výzvy č. 78 vyhlášené MMR

písemně předkládá Bc. Hana Brňáková, členka zastupitelstva města

            materiál zařazen na program ZMO přímo na zasedání

28/30    Směnná smlouva mezi SMO a obchodním družstvem Tempo

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, pí Taťána Tomšíková

            materiál zařazen na program ZMO přímo na zasedání

29/30    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 30. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 12. BŘEZNA 2018

1. část 

  1/30    Zahájení

  2/30    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/30    Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část

13/30    Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2017

10/30    Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

10/30/1 Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

18/30    Dotace ostatní

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

7/30      Převod cyklistické stezky „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava“ úsek Otice – Opava 1. etapa

8/30      BREDA HOLDING a.s., Mlýnská 326/13, Brno

11/30    Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

17/30    Majetkové záležitosti         

28/30    Směnná smlouva mezi SMO a obchodním družstvem Tempo (zařazeno přímo na zasedání)

21/30    Prominutí příslušenství (úroky z prodlení, smluvní pokuta) Gastro Svačina s.r.o.

27/30    Řešení havarijní situace bytů v majetku města (HN 33,34,35) podáním žádosti o dotace v rámci výzvy č. 78 vyhlášené MMR (zařazeno přímo na zasedání)

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

 6/30    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

12/30    Realizace investičních akcí v roce 2017

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

9/30    Vyhodnocení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018
a PREVENCE 2018

15/30    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních

a souvisejících služeb na rok 2018

16/30    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro osoby se zdravotním     postižením

20/30    Žádost ZŠ a MŠ Opava-Komárov o příslib zřizovatele k předfinancování

a spolufinancování projektu

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

  4/30    Obecně závazná vyhláška č. x/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

  5/30    Obecně závazná vyhláška č. x/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015,

            o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

14/30    Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

22/30    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO

dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 24. 1. 2018 do 28. 2. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 9. 2. 2018 do 9. 3. 2018

24/30    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

19/30    Změna ve způsobu schvalování pravidel pro čerpání sociálního fondu

23/30    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 31. 1. 2018

25/30    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

26/30    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

29/30    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

26/30 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)