31. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 23. 4. 2018

Upraveno: 04.12.2019

Opava 11. 4. 2018

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

31. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 23. 4. 2018 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

 

Ing. Radim Křupala v. r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

31. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 23. 4. 2018

1/31    Zahájení

2/31    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/31    Schválení programu ZMO

4/31     Záměr rekonstrukce zimního stadionu

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Martina Heisigová

5/31    Návrh novely Statutu statutárního města Opavy

           písemně předkládá  Ing. Radim Křupala

           zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, Mgr. Bc. Pavel Vltavský

6/31    Bezplatné předání movitých věcí z projektu „Otvíráme bránu jazyků“

           písemně předkládá p. Josef Stiborský

           zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Ing. Eva Dostálová

7/31    Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO o bezpečnostní situaci SO ORP Opava v roce 2017

           písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis, tajemník MMO

           zpracovali plk. PhDr. Bc. Petr Častulík, vedoucí ÚO PČR KŘP MSK,

           plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel ÚO Opava HZS MSK,

           MUDr. Petr Černohorský, ředitel ÚO Opava ZZS MSK,

           Mgr. Peter Horváth, ředitel MPOL Opava,

           Ing. Roman Otipka, vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka, MMO

8/31     Dodatky ke zřizovacím listinám

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

9/31      Uplatnění předkupního práva

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

10/31    Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

            11/31    Majetkové záležitosti            

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

             zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková, Bc. Dalibor Majdanics

12/31    Dohody o poskytnutí slevy z nájemného, Mezi Trhy 4,6,8; Dolní náměstí 23,24,25 Opava

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

13/31    Schválení smluv

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Mgr. Jana Foltysová

14/31    Schválení smlouvy – dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a EVVO

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, pí Dagmar Šteyerová

15/31    Volba přísedícího Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Bc. Jana Müllerová

16/31    Deklarace potřebnosti sociální služby „Denní stacionář Domovinka“

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

17/31    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, Hrnčířská 13,15 Opava

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

18/31    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

19/31    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od  28.2.2018 do 11. 4. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 9.3.2018 do 20.4. 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

20/31    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 1. 3. 2018

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

21/31    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

22/31    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

23/31    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

24/31    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro osoby

se zdravotním postižením

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

25/31    Záměr výstavby plaveckého bazénu v Opavě

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Martina Heisigová, Ing. Radim Křupala

26/31    Zařazení mimořádné investiční akce (technické zhodnocení) – vyhřívaný trávník SFC          Opava, a.s.)

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Marek Hájek, předseda představenstva SFC Opava a.s., Ing. Miroslav Drössler

27/31   Navýšení alokace výzvy - Nápady pro Opavu 2018

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Veronika Bittová

materiál zařazen na program zastupitelstva města přímo na jednání

28/31    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 31. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 23. DUBNA 2018

1. část 

1/31      Zahájení

2/31      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/31      Schválení programu ZMO

7/31      Výroční zprávy složek Integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a závěrečná zpráva oddělení BHKR KTAJ MMO o bezpečnostní situaci SO ORP Opava v roce 2017

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část

 25/31   Záměr výstavby plaveckého bazénu v Opavě

 26/31   Zařazení mimořádné investiční akce (technické zhodnocení) – vyhřívaný trávník SFC      Opava, a.s.)

 5/31    Návrh novely Statutu statutárního města Opavy

13/31    Schválení smluv

18/31    Dotace ostatní

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  9/31    Uplatnění předkupního práva

10/31    Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví

            11/31    Majetkové záležitosti            

12/31    Dohody o poskytnutí slevy z nájemného, Mezi Trhy 4,6,8; Dolní náměstí 23,24,25 Opava

17/31    Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností, Hrnčířská 13,15 Opava          

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

4/31      Záměr rekonstrukce zimního stadionu

27/31   Navýšení alokace výzvy - Nápady pro Opavu 2018zařazeno přímo na zasedání

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  6/31    Bezplatné předání movitých věcí z projektu „Otvíráme bránu jazyků“

  8/31    Dodatky ke zřizovacím listinám

14/31    Schválení smlouvy – dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a EVVO

16/31    Deklarace potřebnosti sociální služby „Denní stacionář Domovinka“

24/31    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

15/31    Volba přísedícího Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021

19/31    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO

dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od  28.2.2018 do 11. 4. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 9.3.2018 do 20.4. 2018

21/31    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

20/31    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 1. 3. 2018

22/31    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

23/31    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

28/31    Závěr

V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

23/31 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)