34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 17. 9. 2018

Upraveno: 04.12.2019

Opava 6. 9. 2018

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na pondělí dne 17. září 2018 v 9:00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

Ing. Radim Křupala v. r. 

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

34. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 17. září 2018

1/34      Zahájení            

2/34      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise                       

3/34      Schválení programu ZMO

4/34     Majetkové záležitosti města

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

            Bc. Dalibor Majdanics

5/34      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí základních škol    

            písemně předkládá Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová

6/34      Vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019        

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Bc. Dagmar Polášková, DiS.

7/34      Vyhlášení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, pí Kateřina Hnátová

8/34      Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

9/34      Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

10/34    Informace o zániku společnosti

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

11/34    Darovací smlouva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Ladislava Halfarová

12/34    Návrh novely Statutu statutárního města Opavy

písemně předkládá  Ing. Radim Křupala

zpracovali Mgr. Renáta Mrákotová, Mgr. Bc. Pavel Vltavský

13/34    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2019

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Ing. Andrea Štenclová, p. Martin Koky

14/34    Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Ing. Marie Vavrečková

15/34    Obecně závazná vyhláška č. XX/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Marie Vavrečková, Ing. Albert Červeň, Mgr. Renáta Mrákotová

16/34    Elektronická dražba nemovité věci

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

17/34    Kupní smlouva - garáž

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

18/34    Smlouva o poskytování energetických služeb  se zaručeným výsledkem – dodatek č. 2

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Jiří Elbl

19/34    Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících  - Městský dopravní podnik Opava a.s.

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, Ing. Dalibor Novotný, pí Libuše Režnarová

20/34    Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů

             města Opavy

             písemně předkládá p. Josef Stiborský

             zpracovali Bc. Jaroslav Vávra, Ing. Dalibor Novotný

21/34    „Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava“ – smlouva

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

22/34    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2018

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

23/34    Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Čermínová, Mgr. Monika Svrčková

24/34    Změna Územního plánu Opavy

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. Monika Pazderová

25/34    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

26/34    Kupní a zástavní smlouva, k.ú. Jaktař

písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Mgr. Ivana Sýkorová

27/34    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019 

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala Mgr. Jana Foltysová

28/34    Mimořádná splátka úvěru ČS a.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

29/34    Výstupy z Fóra Zdravého města 2018

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Veronika Bittová

30/34    Ocenění města

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

31/34    Revitalizace Dukelských kasáren

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

32/34   Smlouva o půjčce pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov   

             písemně předkládá Josef Stiborský

             zpracovala Ing. Andrea Štenclová

33/34    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle
            § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 6. 6. 2018 do 5. 9. 2018  
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 15. 6. 2018 do 14. 9. 2018

písemně předkládá Ing. Radim Křupala            

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

34/34    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 7. 6. 2018

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

zpracovala pí Renata Zahradníková

35/34    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

36/34    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

37/34    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

38/34    Závěr

39/34    Příprava a realizace investičních akcí

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

40/34    Dodatek ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a KB, a.s. a Smlouva o zápůjčce mezi SMO a      MDPO, a.s.

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

41/34    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro seniory

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracoval Ing. Michal Jedlička

42/34    Personální změny v SFC a.s.

ústně předkládá Ing. Martin Víteček

            (návrh na zařazení podal Ing. Marek Veselý)

materiál zařazen do programu přímo na zasedání zastupitelstva města a hlasováním odročen z programu

43/34    Městská policie Opava

            ústně předkládá Ing. Radim Křupala

            (návrh na zařazení podal Ing. Tomáš Navrátil)

materiál zařazen do programu přímo na zasedání zastupitelstva města

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 34. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 17. ZÁŘÍ 2018

1. část 

1/34      Zahájení

2/34      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/34      Schválení programu ZMO

2. část

primátor města Ing. Radim Křupala - I. část

12/34    Návrh novely Statutu statutárního města Opavy

27/34    Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019

25/34    Dotace ostatní

28/34    Mimořádná splátka úvěru ČS a.s.

40/34    Dodatek ke Smlouvě o úvěru mezi SMO a KB, a.s. a Smlouva o zápůjčce mezi SMO a      MDPO, a.s.

43/34    Městská policie Opava

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

4/34     Majetkové záležitosti města

9/34      Předkupní právo na převzetí hrobky na Městském hřbitově v Opavě

10/34    Informace o zániku společnosti

11/34    Darovací smlouva

13/34    Vyhlášení dotačního programu SPORT 2019

16/34    Elektronická dražba nemovité věci

17/34    Kupní smlouva - garáž

18/34    Smlouva o poskytování energetických služeb  se zaručeným výsledkem – dodatek č. 2

21/34    „Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava“ – smlouva

26/34    Kupní a zástavní smlouva, k.ú. Jaktař

42/34    Personální změny v SFC a.s.        

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

8/34      Aktualizace strategie destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko

14/34    Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava

15/34    Obecně závazná vyhláška č. XX/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy

24/34    Změna Územního plánu Opavy

29/34    Výstupy z Fóra Zdravého města 2018

31/34    Revitalizace Dukelských kasáren

39/34    Příprava a realizace investičních akcí

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

5/34      Příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování investičních akcí základních škol    

6/34      Vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019  

7/34      Vyhlášení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

19/34    Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících  - Městský dopravní podnik Opava a.s.

20/34    Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací obchvatů města Opavy

22/34    Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2018

23/34    Přehled sociálních a souvisejících služeb na území SMO

32/34   Smlouva o půjčce pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov   

41/34    Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro seniory        

6. část

primátor města Ing. Radim Křupala - II. část

30/34    Ocenění města

33/34    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 6. 6. 2018 do 5. 9. 2018
  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 15. 6. 2018 do 14. 9. 2018

35/34    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

34/34    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 7. 6. 2018 

36/34    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

37/34    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

38/34    ZávěrV době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

37/34 Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)