4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 18. 3. 2019

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 18.3.2019 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2018
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka

6.

Představení nového ředitele Městského dopravního podniku Opava, a.s.
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

7.

Finanční vypořádání za rok 2018 a zapojení zůstatku základních běžných účtů
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

8.

Komerční banka, a.s. - nabídky
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

9.

Schválení smluv - přímá podpora
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

10.

Dotace ostatní - FreiPlatz v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

11.

Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava - Janáčkova filharmonie v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

12.

Dotace ostatní - Slezské zemské muzeum - Mezinárodní den archeologie 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

13.

Dotace ostatní - Klub zdravotně postižených Eliška - projekt Moře
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

14.

Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

15.

Dotace ostatní - Cirkus trochu jinak, z.s. - Cirkulum na cestách 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

16.

Dotace ostatní - P.A.L. Production - natáčení filmu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

17.

Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava o.p.s. - činnost KUPE
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

18.

Dotace ostatní - Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. - sociální zázemí (investice)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Miroslav Drössler

19.

Realizace investičních akcí v roce 2018
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

20.

Plán strategických investic (2019-2026)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

21.

Městská policie Opava - pověření plněním úkolů při řízení městské policie
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Magda Handlosová
přizváni Mgr. Jiří Klein (představení)

22.

Majetkové záležitosti I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

23.

Majetkové záležitosti II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti III.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics

25.

Majetkové záležitosti IV.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

26.

Majetkové záležitosti V.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

27.

Majetkové záležitosti VI.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

28.

Majetkové záležitosti VII.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

29.

Majetkové záležitosti VIII.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

30.

Majetkové záležitosti IX.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

31.

Prominutí dluhu a poplatků
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Jiří Lehnert

32.

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a dohoda o zrušení věcného břemene
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

33.

Vyhodnocení dotačního programu Prevence kriminality 2019
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dagmar Polášková, DiS

34.

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

35.

Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 "Slezská magistrála" Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Dostál

36.

Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Hana Šenková

37.

Vyhodnocení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Kateřina Hnátová

38.

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 - schválení smluv
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Kateřina Hnátová

39.

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Martin Koky

40.

Program SPORT 2019 - schválení smluv
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Martin Koky

41.

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková

42.

Program KULTURA 2019 - schválení smluv
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková

43.

Knihovna Petra Bezruče - dodatek č. 1 ke zřizovací listině
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

44.

Hokejový spolek Opava, z. s.
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Jana Vaňková

45.

Závazek SMO na spolufinancování navýšení kapacity sociální služby domova pro seniory
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Radim Křupala

46.

Adaptační strategie statutárního města Opava na změnu klimatu (AS SMO)
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

47.

Změna Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

48.

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

49.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava a Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

50.

Obecně závazná vyhláška č. X/2019, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

51.

Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

52.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

53.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

54.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

55.

Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

56.

Dotazy, připomínky, podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

57.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

 

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního