5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 10. 6. 2019

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 10.6.2019 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Účetní závěrka statutárního města Opavy k 31. 12. 2018
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

6.

Závěrečný účet SMO za rok 2018
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

7.

Schválení smluv - Charita Opava - dodatek č.1
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

8.

Schválení smluv - Římskokatolická farnost Panny Marie Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

9.

Schválení smluv - Mendelovo gymnázium Opava - dodatek č. 1 - Opava Cantat
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

10.

Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium Opava - německý lektor
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

11.

Dotace ostatní - POLAR televize Ostrava, s.r.o. - Bitva o Ostravsko 1945
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

12.

Dotace ostatní - Junák, přístav Černý čáp - opavská mládež na vodě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

13.

Dotace ostatní - AŠSK - sportovní soutěže
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

14.

Dotace ostatní - HEAD BIKE Opava, z.s. - podpora sportovního centra Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

15.

Dotace ostatní - NEXT Fitness - Sportovní festival Opava 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

16.

Dotace ostatní - CHRONEA WORKS s.r.o. - Opavská staletí
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

17.

Smlouva o nájmu a provozování kanalizací - dodatek č. 1
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Monika Uherková

18.

Budoucí darování částí úseků stávajících silnic II/464, III/01130, III/01129
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Irena Bednářová

19.

Prominutí úroků z prodlení
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

20.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

21.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

22.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy III.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

23.

Majetkové záležitosti - dodatek ke kupní smlouvě se společností KP REAL SOLICITATION s.r.o. a Venkato Invest s.r.o.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti - dodatek ke smlouvě se spol. ZAALEX s r.o.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

25.

Majetkové záležitosti - pozemky pod garáží včetně přístupové plochy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

26.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku ve vlastnictví ČD
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

27.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku ve vlastnictví Povodí Odry
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

28.

Majetkové záležitosti - směnná smlouva
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

29.

Majetkové záležitosti - směnná smlouva v lokalitě Květinová
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

30.

Majetkové záležitosti - smlouva o zřízení práva stavby
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

31.

Majetkové záležitosti - smlouva o bezúplatném převodu
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

32.

Majetkové záležitosti - záměry prodeje
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

33.

Novela statutu statutárního města Opavy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

34.

Analýza financování sociálních služeb na území SMO
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

35.

Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

36.

Hokejový klub Opava, s.r.o. - žádosti o dotaci
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Víteček, p. Lubomír Tobolka

37.

Optimalizace grantového systému SMO a vyhlášení dotačních programů pro rok 2020
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Hana Šenková

38.

Dodatky ke Zřizovacím listinám
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

39.

Obecně závazná vyhláška č. X/2019, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

40.

Seniorcentrum Opava, p. o. - Penzion IV.
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Iva Paletová

41.

Slezský fotbalový club Opava a.s. (poznámka: tento materiál bude projednáván od 13:30 hodin)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

42.

Statut pro výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

43.

Smlouva o partnerské spolupráci - Zugló
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

44.

Ocenění města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

45.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

46.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

47.

Pojmenování nové ulice
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

48.

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

49.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

50.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

51.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

52.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                                                                Ing. Tomáš Navrátil v. r.

                                                                                                                       primátor města