7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 9. 9. 2019

Upraveno: 04.12.2019

POZVÁNKA

7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 9.9.2019 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

5.

Hokejový klub Opava s.r.o. - informace o změnách
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková

6.

Hokejový klub Opava s.r.o. a Hokejový spolek Opava z.s. - výsledky a výstupy veřejnosprávní kontroly, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková

7.

Hokejový klub Opava s.r.o. - dodatky ke smlouvám
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

8.

Dotace ostatní - Psychiatrická nemocnice Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

9.

Dotace ostatní - Domov Bílá Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

10.

Dotace ostatní - Klub plaveckých sportů - celoroční činnost
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

11.

Dotace ostatní - Volejbalový klub Kylešovice - úprava beachvolejbalového hřiště
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

12.

Dotace ostatní - Sportovní klub PEPA Centrum Opava - Grand Prix PEPA Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

13.

Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

14.

Dotace ostatní - Armáda spásy - Domov Přístav
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Dagmar Šteyerová

15.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Slavia Malé Hoštice
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

16.

Majetkové záležitosti- prodej, výkup a směna pozemků I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

18.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků III.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

19.

Majetkové záležitosti - záměry prodeje I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

21.

Majetkové záležitosti - výkupy pozemků
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

22.

Majetkové záležitosti - dohoda o vybudování veřejné infrastruktury v Malých Hošticích
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

23.

Majetkové záležitosti - bezúplatné převody pozemků
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti - změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

25.

Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

26.

Převod topného kanálu Praskova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Irena Bednářová

27.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních služeb MSK
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

28.

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

29.

Finanční spoluúčast SMO na poskytování sociální rehabilitace MIKASA z.s.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

30.

Žádost Střediska volného času, Opava o příslib k předfinancování a spolufinancování projektu
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

31.

Smlouva o zápůjčce Základní škole Opava, Boženy Němcové 2
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

32.

Aktualizace projektu "Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, III. etapa" a podání žádosti o dotaci
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Hana Šenková

33.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

34.

Změna svěření úkolů primátorovi a náměstku primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

35.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

36.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

37.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

38.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

39.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

40.

Smlouva o spolupráci při výstavbě a údržbě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Otice, 1. etapa
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Dostál

41.

Slezský fotbalový club Opava a.s. - informace
předkládá Ing. Tomáš Navrátil ( materiál zařazen na program jednání zastupitelstva přímo na zasedání)

42.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

 

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního