Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva dne 11. 5. 2020

Upraveno: 08.01.2021

POZVÁNKA

10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 11.5.2020 v 09:00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava. On-line přenos můžete sledovat na www.youtube.com/mestoopava.

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

 

Vyslovení neplatnosti mandátu člena Zastupitelstva statutárního města Opavy

(materiál byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva města)

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků přináležejících k bytovým domům, k.ú. Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Kylešovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu ul. Švestková, Opava - Kylešovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

8.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod bytovým domem ul. Skřivánčí 8, Opava, prodej pozemku u rodinného domu ul. Držkovická 305/10a, Opava - Držkovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

9.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy na ulicích Myslbekova, Na Nábřeží a Bochenkova včetně pozemků pod garážemi
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

10.

Majetkové záležitosti - prodej podílů na přístupové ploše v garážišti
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - budoucí kupní smlouva, lokalita Gogolova - Englišova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

13.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku pod komunikací, IBV Stromovka
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

14.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku v lokalitě průmyslové zóny MČ Vávrovice, směna pozemků v rámci realizace stavby severního obchvatu Opava - Kateřinky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

15.

Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků, vypořádání okružní křižovatky Krnovská-Vančurova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetkové záležitosti - dar části pozemku za účelem vybudování parkoviště, k.ú. Opava - Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

17.

Majetkové záležitosti - Dodatek č.2 ke kupní smlouvě, Seniorcentrum OASA
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

18.

Majetkové záležitosti - dohoda o zrušení věcného břemene v k. ú. Kylešovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

19.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku pro parkování - k.ú. Opava - Předměstí, výkup pozemku pod tenisovými kurty - k.ú. Komárov u Opavy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - snížení kupní ceny pozemku u rodinného domu ul. Gagarinova 2546/9, záměr prodeje pozemků Opava - Kateřinky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

21.

Kupní smlouva, Klub vojenské historie Kateřinky z.s., k.ú. Kateřinky u Opavy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

22.

Kupní smlouva, Přemyslovců 16/32 a 16/32a, Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

23.

Poskytnutí slevy z nájemného, Horní náměstí 144/34, Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

24.

Kupní smlouva, U Opavice, k.ú. Opava-Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

25.

Snížení nájemného v prostorách statutárního města Opava v souvislosti s COVID-19
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

26.

 

Uplatnění předkupního práva - garáž parc.č. 2890/271 k.ú. Opava - Předměstí a stavba

pro rodinnou rekreaci parc.č.7778 k.ú Opava-Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Jiří Elbl

27.

Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb OASA nezisková o.p.s.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

28.

 

Žádost Základní školy Opava, Otická 18 o příslib zřizovatele k předfinancování

a spolufinancování projektu
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

29.

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a. s., Opava-Kylešovice"
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Dostál

30.

Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p. o.
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

31.

Finanční vypořádání za rok 2019 a zapojení zůstatku základních běžných účtů
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

32.

Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava - výstava Opava železniční
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

33.

Rozpočtové opatření 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

34.

Smlouva o poskytnutí dotace - ČSAD Vsetín a.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

35.

Schválení smlouvy - Slezská nemocnice v Opavě - dar
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

36.

Záměr přípravy a realizace rekonstrukce zimního stadionu v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. arch. Petr Stanjura

37.

Zápůjčka spolku Turistická oblast Opavské Slezsko na předfinancování projektu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

38.

Lokalita ul. Joži Davida - Hlavní, ul. Divišova, převod pozemků, komunikace a veřejného osvětlení
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Irena Bednářová

39.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

40.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

41.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

42.

Změna ve struktuře čerpání sociálního fondu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

43.

Zpřesnění průběhu definičních čar ulic
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

44.

Změna svěření úkolů primátorovi a 1. náměstkyni primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

45.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

46.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

47.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

(bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

48.

Volba člena rady města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

49.

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2020 - úprava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

50.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                                                                           Ing. Tomáš Navrátil v. r.
                                                                                                                               primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

 

Bod 47/10 Dotazy, připomínky a podněty občanů města

(bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)