Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva dne 19. 4. 2021

POZVÁNKA

16. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 19.4.2021 v 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Dodatečně rozšířený program zasedání zastupitelstva dne 19. 4. 2021 je uveden v příloze.

Aktualizovaný program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Změny ve vedení Statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Libor Witassek, MBA, člen ZMO
schvalovatel  Ing. Libor Witassek, MBA, člen ZMO
zpracoval Ing. Libor Witassek, MBA, člen ZMO

6.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi na ulici Olomoucká a Gogolova
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

7.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže, garážiště Hradecká
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

8.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod garáží v garážišti Nákladní
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

9.

Majetkové záležitosti - prodej podílů na nemovitostech - hřbitov k.ú. Neplachovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

10.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku - orné půdy, k.ú. Malé Hoštice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

11.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu, k.ú. Držkovice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

12.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku a uzavření souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva (majetkové vypořádání v lokalitě Hlavní ul.)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

13.

Majetkové záležitosti - výkup pozemku v rámci stavby: "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace"
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

14.

Majetkové záležitosti - dar částí pozemků v rámci ukončení stavby ROP: "Rekonstrukce křižovatky silnice III/4661 a III/4662, k.ú. Komárov u Opavy"
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Radka Honková

15.

Majetkové záležitosti - nájemní smlouva a zřízení věcného předkupního práva, k.ú. Podvihov
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetek ve správě TSO s.r.o. - dohoda o poskytnutí slevy z nájemného (Tyršův stadion)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
schvalovatel Mgr. Bc. Pavel Vltavský
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

17.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Jiří Vaníček
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

18.

Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci akce "I/11 Opava Komárov, jižní obchvat"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
schvalovatel Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Martin Dostál

19.

Schválení Investičního záměru na projekt "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a. s., Opava - Kylešovice"
písemně předkládá Mgr. Petr Orieščík
schvalovatel Ing. Martin Dostál
zpracoval Ing. Barbora Raidová

20.

Finanční vypořádání za rok 2020 a zapojení zůstatku základních běžných účtů z roku 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Lenka Grigarová
zpracoval Bc. Andrea Hlávková

21.

Cena statutárního města Opavy - Miroslava Halámková
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

22.

Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a Závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka

23.

Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2021 - 2025
(bod byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva města)

24.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

25.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
schvalovatel JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

26.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
(bod neobsahuje návrh usnesení, dotazy a odpovědi z 15. zasedání ZMO budou předloženy
na příštím zasedání)

předkládá Ing. Tomáš Navrátil

27.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
(bod neobsahuje návrh usnesení, na 15. zasedání ZMO občané v tomto bodě nevystupovali)
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
(bod bude projednáván od 11:00 hodin do 11:30 hodin)

28.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                 

 

Bod 27. Dotazy, připomínky a podněty občanů města

(bod bude projednáván od 11:00 hodin do 11:30 hodin)

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Videopřenos z jednání můžete sledovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Materiály najdete zde.