Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města má ve své pravomoci zřizování výborů jako svých iniciativních a kontrolních orgánů. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města a ze své činnosti odpovídá výbor také zastupitelstvu města.

Povinně zastupitelstvo musí vždy zřídit výbory finanční a kontrolní. Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Kontrolní výbor pak dohlíží na plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a také kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva a magistrátem města na úseku samostatné působnosti.

 

Finanční výbor ZMO 

Finanční výbor ZMO byl zřízen na ustavujícím (1.) zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 20. 10. 2022. Zastupitelstvo města stanovilo počet členů Finančního výboru ZMO na 9, byl zvolen předseda a členové finančního výboru.

Ing. Jaroslav KANIA - předseda

Ing. Petra HLAVÁČOVÁ - místopředsedkyně

Ing. Pavla BRADY - členka

Ing. Rudolf CHAMRÁTH - člen 

Bc. Jakub KOPŤÁK - člen

Ing. Bohumil KŘEMPEK - člen

Mgr. Petr ORIEŠČÍK - člen

Ing. Soňa RUČILOVÁ - členka

Ing. Jan STANJURA - člen

 

 

Kontrolní výbor ZMO 

Kontrolní výbor ZMO byl zřízen na ustavujícím (1.) zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 20. 10. 2022. Zastupitelstvo města stanovilo počet členů Kontrolního výboru ZMO na 9, byl zvolen předseda a členové kontrolního výboru.

Ing. Marek VESELÝ - předseda

Hana Říčná - místopředsedkyně

MUDr. Jiří GILÍK - člen

Mgr. Dalibor HALÁTEK - člen

Ing. Petra HLAVÁČOVÁ - členka

Mgr. Hanka KUZNÍKOVÁ MROSKOVÁ - členka 

Marcela PANÁČKOVÁ - členka

Stanislav PEŠÁT - člen

Mgr. Radana PETRŽELOVÁ - členka