Základní informace o Zastupitelstvu

Mandát člena zastupitelstva města vzniká zvolením v komunálních volbách. Člen zastupitelstva města je povinen účastnit se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

Počet členů a funkční období zastupitelstva 

Počet členů zastupitelstva stanovuje vždy před vyhlášením nových voleb stávající zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích. Základními kritérii pro stanovení počtu zastupitelů je přitom počet obyvatel, rozsah a velikosti územního obvodu. Opava, která spadá do rozmezí měst s 50 až 150 tisíci obyvateli, může mít mezi 25 až 45 zastupiteli. V tomto volebním období má opavské zastupitelstvo 39 členů. 

Funkční období člena zastupitelstva města končí dnem uplynutí volebního období. 

Jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí primátor města. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Magistrát města Opavy informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání. Termín a místo konání zasedání bývá zveřejněno minimálně s 10denním předstihem na vývěsních plochách města a na webových stránkách. 

Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání obecního zastupitelstva mají jeho členové a rada města. 

Zastupitelstvo vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání. 

Práva občana obce 

Informace níže uvedené jsou vybrány ze zák. č. 128/2000 Sb. (odkaz Zákon o obcích *.pdf): 

§ 16 

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která 

a) je státním občanem České republiky, a 

b) je v obci hlášena k trvalému pobytu. 

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 

a) volit a být volen do zastupitelstva za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem (způsob přihlášení k vystoupení na ZMO), 

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce (způsob přihlášení do diskuse), 

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy, 

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů, 

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost. 

Práva a povinnosti člena zastupitelstva 

Informace níže uvedené jsou vybrány ze zák. č. 128/2000 Sb. (odkaz Zákon o obcích *.pdf): 

§ 82 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, 

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, 

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 

§ 83 

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. 

Pravomoc zastupitelstva obce 

Informace níže uvedené jsou vybrány ze zák. č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích): 

§ 84 

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1). 

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 

a) schvalovat program rozvoje obce, 

b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, 

e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, 29) 

f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, 

g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 

j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí, 

k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, 

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, 

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, 

n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

o) zřizovat a zrušovat obecní policii, 

p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce, 

r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, 

s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 

t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, 

u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, 

v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis 29a), 

x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. 

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce. 

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2. 

(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. 

§ 85 

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: 

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce, 

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, 

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, 

e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, 

f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 

g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč, 

h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 

i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 

j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, 

k) zastavení nemovitých věcí, 

l) vydání komunálních dluhopisů.

Ke stažení