Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

Kupní cena pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opavy (dále také jen „SMO“), který je zastavěn rodinným domem 1či bytovým domem 2 (dále také jen „obytný dům“) anebo který tvoří 
nebo může tvořit s obytným domem jeden funkční celek, za podmínky, že takový pozemek bude prodán vlastníkovi obytného domu, jímž je daný pozemek zastavěn nebo s nímž daný pozemek 
tvoří nebo může tvořit jeden funkční celek, bude v případě prodeje fyzické osobě stanovena podle těchto pravidel.