Zásady pro nájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Opavy (2011)

Ten, kdo má zájem o nájem pozemku ve vlastnictví statutárního města Opavy (dále jen zájemce), podává u odboru majetku města Magistrátu města Opavy žádost o uzavření nájemní smlouvy ke konkrétně vymezenému pozemku. O zveřejnění záměru Statutárního města Opavy pronajmout pozemek ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích rozhoduje Rada města Opavy (dále jen RMO) na základě žádosti zájemce dle  odstavce 1 tohoto článku nebo na základě doporučení odboru majetku města Magistrátu města Opavy. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích  rozhoduje RMO o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním zájemcem, včetně výše nájmu a konkrétních podmínek nájmu na základě návrhu odboru majetku Magistrátu města Opavy. U zastavěného pozemku, jakož i pozemku, který tvoří jeden funkční celek se stavbou, Statutární město Opava přihlíží k vlastnickému právu k této stavbě a k účelu jejího využití.