Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy (2019)

Obecně závazná vyhláška stanovuje výši místního poplatku ze psa.Rada statutárního města Opavy v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), stanovuje tyto zásady za účelem sjednocení postupu pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Opavy dotčeným stavbami inženýrských sítí a pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Opavy zatíženým stavbami a právy jiných osob (dále jen „povinné pozemky“). Výše úplaty uvedená v těchto zásadách je stanovena v souladu se způsoby oceňování práv odpovídajících věcným břemenům upravenými ustanovením § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování“).

Ke stažení