Narození dítěte

Upraveno: 11.05.2021

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a lékaři.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Zdravotnické zařízení v němž dojde k narození dítěte je povinno toto nahlásit oddělení státního občanství a matrik. Pokud došlo k narození mimo zdravotnické zařízení, oznámí toto lékař, který poskytl při porodu nebo po porodu zdravotní péči.

Oddělení matriky zašle prvopis rodného listu jednomu z rodičů do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Budoucí maminka od svého odborného lékaře nebo na matrice obdrží Prohlášení k narození dítěte s dohodou o jméně dítěte. Toto vyplněné prohlášení, včetně oddacího listu pak předloží v porodnici.

Informace k formuláři Prohlášení k narození dítěte

Očekáváte radostnou událost – narození dítěte. K tomu, abychom mohli tomuto občánkovi brzy a správně vystavit rodný list, zapsat je správně do knihy narození, potřebujeme znát údaje, které uveďte, na druhé straně tohoto tiskopisu – podle Vašich osobních dokladů.

Vyplněný tiskopis Prohlášení k narození dítěte s kopií oddacího listu odevzdejte při příchodu do porodnice. Porodnice tyto doklady doručí s hlášením o narození na matriku dle místa narození. Rodný list (spolu s kopií Vašeho oddacího listu) zašleme na doručenku na adresu, kterou jste uvedli na přední straně tohoto formuláře.

Pokud rodiče nejsou oddáni a otec dítěte je chce určit otcovství na matrice, oba rodiče se dostaví před narozením nebo po narození dítěte na matriku Magistrátu města Opavy, kde s nimi bude sepsán zápis o určení otcovství. Součástí tohoto zápisu je dohoda o příjmení dítěte. Pokud svobodná matka zapíše otce svého dítěte do formuláře Prohlášení k narození a nebylo-li provedeno určení otcovství na matrice, otec nebude do rodného listu dítěte zapsán, dítě ponese příjmení matky do doby, než rodiče sepíší na matrice nebo před okresním soudem Zápis o určení otcovství.

K zápisu otcovství je nutno předložit občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz

Rozvedená matka předloží mimo tyto uvedené doklady ještě rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci. Pokud doba od rozvodu je kratší než 300 dnů, předloží oddací list ze svého zaniklého manželství, neboť musí být zapsán jako otec dítěte bývalý manžel (občanský zákoník). Po provedeném řízení o popření otcovství u okresního soudu se oba rodiče dostaví k sepsání Zápisu o určení otcovství.

Ovdovělá žena přiloží k tomuto formuláři fotokopii úmrtního listu manžela.

U nezletilých matek provádí určení otcovství pouze okresní soud po narození dítěte.

Provdané ženy vezmou do porodnice těhotenský průkaz a kopii oddacího listu, a to i v případě, že biologický otec není manželem matky dítěte nebo od data o nabytí právní moci rozsudku o rozvodu neuběhlo 300 dní (občanský zákoník) 

Pokud rodiče nejsou manželé, mohou na oddělení matriky určit otcovství dítěte, a to tzv. Souhlasným prohlášením o určení otcovství.

V případě nezletilosti jednoho z rodičů je problematika otcovství dítěte řešena Okresním soudem v Opavě. K prohlášení otcovství může dojít před i po narození dítěte. K určení otcovství je nutno předložit občanské průkazy a rodné listy obou rodičů, (jde-li o určení otcovství k nenarozenému dítěti i těhotenský průkaz), dále je-li matka rozvedená předloží rozsudek soudu o rozvodu s vyznačením právní moci rozsudku, žena ovdovělá předloží úmrtní list manžela.

Termíny a lhůty

Rodný list je vydán do 30 dnů po obdržení hlášení o narození dítěte.

Poplatky

Zápis určení otcovství zdarma
Prvopis rodného listu zdarma
Druhopis rodného listu 100 Kč

Související informace

Oddělení matriky řeší dále problematiku:

  • Volby jména, případně jmen dítěte

Poznámka

V případě ztráty rodného listu vydá jeho druhopis matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které jste se narodili.

Epidemiologická situace stále nedovoluje uspořádat tradiční a oblíbený obřad Vítání občánků. Oddělení matriky opavského magistrátu se proto rozhodlo tuto aktivitu přerušit, a to pravděpodobně do srpna. Přestože se slavností akt neuskuteční, pro dítka je nachystán pamětní list a věcný dárek.

„Zvolili jsme jiný způsob, jak děti přivítat mezi občany našeho města,“ uvedla vedoucí oddělení matriky Hana Kazimírská a dodala: „Rodiče dětí, kteří z důvodu pozastavení možnosti konání slavností a obřadů, neposílali přihlášky k obřadu našemu úřadu, se mohou nyní přihlásit k převzetí pamětního listu a věcného dárku.“ 

Na základě přihlášky pak rodičům přijde pozvánka, kdy a kde si mohou věci převzít. Nejedná se o obřad Vítání občánků. Podle slov Hany Kazimírské půjde o úterky v budově Hlásky. Pozvánka rovněž přijde i těm rodičům, kteří děti přihlásili již dříve. Vítání občánků se nemohlo konat od začátku pandemie.

Přihlášky jsou ke stažení zde nebo k vyzvednutí na podatelně v budově Hlásky. Vyplněné přihlášky je možno předat osobně na oddělení matriky na Krnovské ul. č. 71/B v Opavě nebo na podatelně v centru města. 

Kontaktní osoby jsou: Bc. Jiřina Šimíčková, tel.: 553 756 626 a p. Alena Tampová, tel.: 553 759 963.