Cestovní doklad

Upraveno: 30.03.2022

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (Krnovská 71B, 2. podlaží).

Podrobné informace najdete zde

On-line rezervace termínu odbavení na Magistrátu města Opavy pomocí služby Úřad on-line.

 

Úřední hodiny:

PO 8.00–17.00
ÚT zavřeno
ST 8.00–17.00
ČT 8.00–14.00
PÁ 8.00–14.00

Nejčastější dotazy k tématu cestovní doklady

Je možné cestovat do zahraničí i na občanský průkaz?

Občan ČR může cestovat na platný občanský průkaz do zemí Evropské unie, včetně dalších zemí, na základě platných smluv.
Podrobné informace související s cestováním do jednotlivých států světa je možné získat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci "Cestujeme".

Je nutné zažádat o nový cestovní pas při změně rodinného stavu?

Rodinný stav se v pase neuvádí, proto jeho změna nemá na cestovní doklad vliv.

Je  cestovní pas platný po změně příjmení z důvodu sňatku?

Platnost cestovního dokladu skončí uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Pokud  se nalezne cestovní pas, na který byla nahlášena ztráta nebo odcizení, lze u tohoto dokladu obnovit platnost?

Doba platnosti cestovního pasu skončí dnem ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. Z důvodu možného zneužití nelze obnovit platnost nalezeného cestovního pasu.

Lze nahlásit ztrátu cestovního pasu telefonicky?

Nelze. Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu je občan povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, v případě odcizení cestovního pasu je možno ohlásit tuto skutečnost také policii. Ohlásit ztrátu nebo odcizení CP může občan rovněž ministerstvu v případě, že současně podává žádost o vydání CP. V zahraničí ohlásit na nejbližším zastupitelském úřadu.

Lze si podat žádost o vydání pasu nebo převzít vyhotovený doklad mimo místo trvalého pobytu?

Žádost o vydání cestovního pasu může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu. Pokud žádáte o vydání CP ve zkrácené lhůtě, lze podat žádost o cestovní pas na Ministerstvu vnitra ČR (Na Pankráci 72, Praha 4). Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Kdo může převzít vyhotovený cestovní pas?

Cestovní pas je občan povinen převzít osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní pas zákonný zástupce. V zákonem stanovených případech přebírá také pěstoun, člen domácnosti, opatrovník nebo poručník. Z důvodu zvláštního zřetele může cestovní pas převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

Lze si ponechat neplatný cestovní pas, ve kterém jsou stále platná víza

Tento cestovní pas si nelze ponechat. Podle zákona o cestovních dokladech má občan povinnost neplatný cestovní pas odevzdat.

 Je  potřeba k vydání cestovního pasu dítěti do 18 let souhlas obou rodičů (např. když jsou rozvedeni)?

Ne, stačí souhlas jednoho rodiče.

Lze zapsat do cestovního pasu ženské příjmení v mužském tvaru bez koncovky -ová nebo v obou tvarech (např. Mayerová/Mayer)?

Cestovní pas lze vydat pouze na příjmení, které je uvedeno v rodném nebo v oddacím listu.

Lze vydat biometrický cestovní pas bez otisků prstů?

Bez otisků prstů lze vydat biometrický pas pouze občanovi mladšímu 12 let nebo občanovi, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou.

Mám ukončen trvalý pobyt na území ČR a během pobytu v ČR jsem ztratil cestovní pas. Co potřebuji k vyřízení nového cestovního pasu?

V případě ztráty cestovního pasu, když máte ukončen trvalý pobyt na území ČR, je nutné mít k podání žádosti o nový cestovní doklad osvědčení o státním občanství ČR a rodný list.

Ke stažení