Přestupky

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků.

Za přestupek je považováno zaviněné protiprávní jednání, v jehož důsledku nevznikne škoda vyšší než 5000,- Kč a zároveň toto jednání vykazuje nižší stupeň závažnosti než trestný čin.

Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba.

Typy přestupků, které řeší oddělení přestupků MMO:

  • přestupky proti veřejnému pořádku
  • přestupky křivého vysvětlení
  • přestupky proti občanskému soužití
  • přestupky proti majetku
  • další přestupky stanovené § 21 až 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Ve spolupráci s Městskou policí Opava, Policií ČR, soudy, okresním státním zastupitelstvím, dalšími obecními úřady a ministerstvy ČR.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Každý občan, proti kterému, nebo proti jehož majetku byl spáchán přestupek.

Co si musím připravit, přinést s sebou

Platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Z důvodu citlivých údajů je zapotřebí přijít osobně.

Termíny a lhůty

Jestliže oddělení přestupků věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do 60 dnů.

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Poplatky a sankce

Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1000,- Kč.

Pokuty u následujících druhů přestupků:

Proti občanskému soužití do 3000,- Kč
Proti majetku do 15000,- Kč
Proti veřejnému pořádku do 50000,- Kč
Proti povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou do 30000,- Kč

Související informace

Pracovníci oddělení přestupků MMO poradí při sepisování oznámení o přestupku a při stanovení návrhu na zahájení řízení.