Uzavření manželství

Upraveno: 21.07.2022

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky.

Dotazy k uzavření církevního manželství v ČR, manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje oddělení státního občanství a matrik MMO.

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Osobou oprávněnou k vyřizování náležitostí pro uzavření manželství je kterýkoli z budoucích manželů.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Budoucí manželé si musí na oddělení matriky domluvit termín a místo pro uzavření manželství. Zároveň obdrží Dotazník k uzavření manželství a podrobné informace vztahující se k obřadu.

Uzavření manželství osob s trvalým pobytem na území ČR není zpoplatněno.

Základní doklady potřebné k uzavření manželství:

 • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • Originál rodného listu
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (pokud jako doklad totožnosti je předložen cestovní doklad)
 • Rozvedení rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou.

Termíny a lhůty

Lhůta pro vydání oddacího listu je 30 dnů od uzavření manželství.

Poplatky

Uzavření manželství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR

3000 Kč

Uzavření manželství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR

2000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

500 Kč

Vydání druhopisu oddacího listu

100 Kč

Provozní poplatek (pouze u svateb konaných v obřadní síni MDKPB)

1500 Kč

Provozní poplatek (pro svatby konané mimo místo stanovené Radou města Opavy)

3500 Kč

Správní a provozní poplatky se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství. Bližší informace získají snoubenci na matrice při zadání termínu svatby nebo na tel. číslech 553756962, 553756966.

Registrované partnerství

Žádost o vstup do registrovaného partnerství v rámci Moravskoslezského kraje se podává u Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (tel.: +420 599 444 444). 

Úředně stanovený den, hodina a místo k uzavírání manželství v Opavě

 • Termíny pro rok 2022 stanovené radou SMO v čase od 10.00 do 14.00 hodin:
  • leden-květen, říjen-prosinec – 2 sudé soboty v měsíci
  • červen-září – všechny soboty
  • v neděli a o státních svátcích se občanské obřady nekonají
 • Úředně stanovené místo: Obřadní síň Městského domu kultury Petra Bezruče, Nádražní okruh 2 
  • matriční úřad Opava může povolit konání sňatečného obřadu na kterémkoliv vhodném místě pouze v rámci svého správního obvodu

Uzavření manželství mimo úředně stanovený den, hodinu nebo na jiném místě

 • V případě konání obřadu na jiném místě, než stanovila Rada města Opavy, je nutno podat Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě. Žádost se podává na oddělení matriky MMO v rámci předoddavkového řízení. Za vydání povolení je stanoven správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • Pokud jsou termíny stanovené radou SMO obsazeny, mohou snoubenci požádat o povolení uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce, za vydání povolení je stanoven správní poplatek ve výši 1000,-Kč dle zákona o správních poplatcích.

 • Ke správnímu poplatku se přičítá provozní poplatek schválený Radou města Opavy – viz rozpis

Město Opava a okolí v rámci matričního obvodu Opava má spoustu krásných míst, kde lze vykonat sňatečný obřad. Vždy je však třeba zvážit povětrnostní podmínky a mít připravenou tzv. „mokrou variantu“. V období letních měsíců se střídá velmi teplé počasí s větrným nebo deštivým. Obřad musí zachovat svou důstojnost a obřadnost tak, jak stanovil Občanský zákoník.

Ve městě Opava je vhodným místem k uzavření sňatku kostel sv. Václava, Pekařská 12 (jedná se o odsvěcený kostel, kde se uzavírá manželství občanskou formou) a Sál purkmistrů Obecního domu. Více informací včetně cen pronájmu - Opavská kulturní organizace.

Ztráta oddacího listu

Pokud dojde ke ztrátě oddacího listu, pak druhopis vydá příslušný matriční úřad, u kterého jste byli oddání.