Uzavření manželství

Upraveno: 19.01.2024

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky.

Dotazy k uzavření manželství v ČR, manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje oddělení matriky.

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Osobou oprávněnou k vyřizování náležitostí pro uzavření manželství jsou oba snoubenci.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Budoucí manželé si musí na oddělení matriky domluvit termín a místo pro uzavření manželství a to i telefonicky. Vyzvednou si Dotazník k uzavření manželství a podrobné informace vztahující se k obřadu.

Základní doklady potřebné k uzavření manželství:

 • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • Originál rodného listu
 • Rozvedení rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou po předchozí domluvě.

Termíny a lhůty

Lhůta pro vydání oddacího listu je 30 dnů od uzavření manželství.

Správní poplatky

Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR

5 000 Kč

Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR

3 000 Kč

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou
nebo pověřeným členem zastupitelstva nematriční obce, ve které nemá ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt

1 000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu

3 000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství, Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

500 Kč

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství

300 Kč

Vydání vícejazyčného standardního formuláře (dle nařízení EU)

100 Kč

Smluvní odměna viz pravidla

 

Správní a poplatky a smluvní odměna se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství. Bližší informace získají snoubenci na matrice při zadání termínu svatby nebo na tel. číslech 553 756 968, 553 756 966.

Registrované partnerství

Od 1. 1. 2024 je možný vstup do registrovaného partnerství u každého matričního úřadu. 

Úředně stanovený den, hodina a místo k uzavírání manželství v Opavě

 • Termíny pro rok 2024 stanovené radou SMO v čase od 10.00 do 14.00 hodin:
  • leden–květen, říjen–prosinec – 2 sudé soboty v měsíci
  • červen–září – všechny soboty
  • v neděli a o státních svátcích se občanské obřady nekonají
 • Úředně stanovené místo: Obřadní síň Městského domu kultury Petra Bezruče, Nádražní okruh 2 
  • matriční úřad Opava může povolit konání sňatečného obřadu na kterémkoliv vhodném místě pouze v rámci svého správního obvodu

Uzavření manželství mimo úředně stanovený den, hodinu nebo na jiném místě

 • Podmínky pro uzavření manželství v jinou dobu nebo na jiném místě, než stanovila Rada města Opavy – viz pravidla

Město Opava a okolí v rámci matričního obvodu Opava má spoustu krásných míst, kde lze vykonat sňatečný obřad. Vždy je však třeba zvážit povětrnostní podmínky a mít připravenou tzv. „mokrou variantu“. V období letních měsíců se střídá velmi teplé počasí s větrným nebo deštivým. Obřad musí zachovat svou důstojnost a obřadnost tak, jak stanovil Občanský zákoník.

Ztráta oddacího listu

Pokud dojde ke ztrátě oddacího listu, pak druhopis vydá příslušný matriční úřad, u kterého jste byli oddání.