Uzavření manželství

Upraveno: 31.08.2023

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky.

Dotazy k uzavření manželství v ČR, manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje oddělení matriky.

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Osobou oprávněnou k vyřizování náležitostí pro uzavření manželství jsou oba snoubenci.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Budoucí manželé si musí na oddělení matriky domluvit termín a místo pro uzavření manželství a to i telefonicky. Vyzvednou si Dotazník k uzavření manželství a podrobné informace vztahující se k obřadu.

Základní doklady potřebné k uzavření manželství:

  • Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • Originál rodného listu
  • Rozvedení rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
  • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou po předchozí domluvě.

Termíny a lhůty

Lhůta pro vydání oddacího listu je 30 dnů od uzavření manželství.

Správní poplatky

Uzavření manželství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR

3 000 Kč

Uzavření manželství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR

2 000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

500 Kč

Vydání druhopisu oddacího listu

100 Kč

Smluvní odměna viz pravidla

 

Správní a poplatky a smluvní odměna se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství. Bližší informace získají snoubenci na matrice při zadání termínu svatby nebo na tel. číslech 553 756 968, 553 756 966.

Registrované partnerství

Žádost o vstup do registrovaného partnerství v rámci Moravskoslezského kraje se podává u Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (tel.: +420 599 444 444). 

Úředně stanovený den, hodina a místo k uzavírání manželství v Opavě

Uzavření manželství mimo úředně stanovený den, hodinu nebo na jiném místě

  • Podmínky pro uzavření manželství v jinou dobu nebo na jiném místě, než stanovila Rada města Opavy – viz pravidla

Město Opava a okolí v rámci matričního obvodu Opava má spoustu krásných míst, kde lze vykonat sňatečný obřad. Vždy je však třeba zvážit povětrnostní podmínky a mít připravenou tzv. „mokrou variantu“. V období letních měsíců se střídá velmi teplé počasí s větrným nebo deštivým. Obřad musí zachovat svou důstojnost a obřadnost tak, jak stanovil Občanský zákoník.

Ztráta oddacího listu

Pokud dojde ke ztrátě oddacího listu, pak druhopis vydá příslušný matriční úřad, u kterého jste byli oddání.