Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele

Upraveno: 04.08.2023

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Podnikatel je povinen oznámit všechny změny údajů, které se zapisují do evidence zemědělského podnikatele, do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Není třeba oznamovat změny, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech. Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je třeba oznámit bez zbytečného odkladu. 

Změny se oznamují

  • osobně na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí vyjma generální plné moci být úředně ověřena)
  • na Magistrátu města Opavy - agendu zpracovává odbor Obecní živnostenský úřad, který má pracoviště na adrese Krnovská 71C v Opavě
  • zasláním poštou
  • prostřednictvím datové schránky, příp. zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem)

Formuláře nejsou stanoveny zákonem, lze použít formuláře, které jsou na stránkách Statutárního města Opavy nebo na portálu farmáře www.eagri.cz.

Bližší informace ke způsobu podání oznámení změny poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění zákona o zemědělství. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat oznámení změny. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě.

K oznámení změny podnikatel předloží:

  • platný průkaz totožnosti
  • doklad o zaplacení správního poplatku

Poplatky

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci   

 500 Kč

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

 100 Kč

Pokud poplatek není uhrazen, řízení se zastaví, a není vydáno osvědčení s oznámenou změnou. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je oznamovateli zaslána výzva k uhrazení správního poplatku bankovním převodem.

Termíny a lhůty

Úřad provede změny v evidenci zemědělského podnikatele do 30 dnů.   

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Bližší informace o způsobu řešení těchto situací poskytnou pracovníci živnostenského úřadu.

Podnikatelé si mohou provést porovnání údajů uvedených v evidenci zemědělského podnikatele se skutečným právním stavem nahlédnutím do evidence zveřejněné na internetové adrese http://eagri.cz/public/web/mze/farmar, případně si požádat o výpis na příslušném úřadu s rozšířenou působností o aktuální výpis z evidence zemědělského podnikatele.

Sankce

Nesplnění oznamovacích povinností podnikatelem ve stanovených lhůtách je klasifikováno jako spáchání přestupku, za který úřad uloží pokutu. Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu.