Oznámení změn v živnostenském podnikání

Upraveno: 04.08.2023

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny údajů a dokladů týkajících se ohlášení živnosti či žádosti o koncesi do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Ustanovení odpovědného zástupce i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně vyjma provozovny uvedené v ohlášení či žádosti o koncesi a také pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu předem. Není třeba oznamovat změny, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel. Pokud podnikatel hodlá ukončit podnikatelskou činnost v určitém oboru činnosti, požádá o zrušení živnostenského oprávnění.   

Oznámit změnu lze na tiskopise označeném Změnový list

 • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice (Centrálním registračním místě - CRM), kde vyplní formulář přímo pracovník úřadu (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí být úředně ověřena)
 • zasláním poštou
 • zasláním prostřednictvím datové schránky, příp. elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu). Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
 • využitím aplikace pro elektronické podání, která je dostupná na adrese www.rzp.cz
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (za poplatek 50,-Kč)

Formulář včetně pokynů k jeho vyplnění a ostatní formuláře jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  na stránkách statutárního města Opavy v sekci Odbor obecní živnostenský úřad, pod hlavičkou Formuláře ve správě odboru, případně je lze získat přímo na úřadě při osobní návštěvě.

Zároveň lze prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit některé změny na jiné úřady:

 • na finanční úřad
 • na správu sociálního zabezpečení
 • na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • na úřad práce

Bližší informace ke způsobu podání oznámení změny poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění živnostenského zákona. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

 • V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat oznámení změny na předepsaném tiskopise s označením Změnový list. Referent živnostenského úřadu vyplní elektronickou podobu formuláře, vytiskne ji a nechá podepsat ohlašovateli změny. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě.
 • Poplatek je splatný při podání ohlášení oznámení změny na předepsaném tiskopise s označením Změnový list. Na základě § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Při oznámení změny podnikatel předloží:

 • platný průkaz totožnosti
 • další doklady, které byly stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a došlo-li u nich ke změně
 • doklad o zaplacení správního poplatku, je-li změna zpoplatněna

Poplatky

Změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost   

 500 Kč

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

 100 Kč

Pokud poplatek není uhrazen, správní řízení se zastaví, a není vydán průkaz živnostenského oprávnění s oznámenou změnou. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je ohlašovateli či žadateli o koncesi zaslána výzva k uhrazení správního poplatku bankovním převodem.

Termíny a lhůty

Lhůta pro zavedení změn do živnostenského rejstříku je až 30 dnů.  

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Bližší informace o způsobu řešení těchto situací poskytnou pracovníci živnostenského úřadu.

Podnikatelé si mohou provést porovnání údajů uvedených v živnostenském rejstříku se skutečným právním stavem nahlédnutím do živnostenského rejstříku zveřejněného na internetové adrese www.rzp.cz , případně si požádat o výpis na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.

Sankce

Nesplnění oznamovacích povinností podnikatelem ve stanovených lhůtách je klasifikováno jako spáchání přestupku, za který živnostenský úřad uloží pokutu, v závažných případech pozastaví provozování živnosti nebo přistoupí ke zrušení živnostenského oprávnění.

Ke stažení