Oznámení změn v živnostenském podnikání

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny údajů a dokladů týkajících se ohlášení živnosti či žádosti o koncesi do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Ustanovení odpovědného zástupce i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně vyjma provozovny uvedené v ohlášení či žádosti o koncesi a také pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu předem. Není třeba oznamovat změny, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel. Pokud podnikatel hodlá ukončit podnikatelskou činnost v určitém oboru činnosti, požádá o zrušení živnostenského oprávnění.   

Oznámit změnu lze na tiskopise označeném Změnový list

 • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice (Centrálním registračním místě - CRM), kde vyplní formulář přímo pracovník úřadu (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí být úředně ověřena)
 • zasláním poštou
 • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem), příp. prostřednictvím datové schránky
 • využitím aplikace pro elektronické podání, která je dostupná na adrese www.rzp.cz
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (za poplatek 50,-Kč)

Formulář včetně pokynů k jeho vyplnění a ostatní formuláře jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz, v části Podpora podnikání nebo stránkách Statutárního města Opavy.

Zároveň lze prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit některé změny na jiné úřady:

 • na finanční úřad
 • na správu sociálního zabezpečení
 • na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • na úřad práce

Bližší informace ke způsobu podání oznámení změny poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění živnostenského zákona. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat oznámení změny na předepsaném tiskopise s označením Změnový list. Referent živnostenského úřadu vyplní elektronickou podobu formuláře, vytiskne ji a nechá podepsat ohlašovateli změny. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě (nikoli kolkem).

Při oznámení změny podnikatel předloží:

 • platný průkaz totožnosti
 • další doklady, které byly stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a došlo-li u nich ke změně
 • doklad o zaplacení správního poplatku, je-li změna zpoplatněna

Poplatky

Změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost   

 500 Kč

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

 100 Kč

Pokud poplatek není uhrazen, správní řízení se zastaví, a není vydán průkaz živnostenského oprávnění s oznámenou změnou. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je ohlašovateli či žadateli o koncesi zaslána výzva se složenkou k uhrazení správního poplatku na České poště nebo bankovním převodem.

Termíny a lhůty

Lhůta pro zavedení změn do živnostenského rejstříku je až třicet dnů.  

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Bližší informace o způsobu řešení těchto situací poskytnou pracovníci živnostenského úřadu.

Podnikatelé si mohou provést porovnání údajů uvedených v živnostenském rejstříku se skutečným právním stavem nahlédnutím do živnostenského rejstříku zveřejněného na internetové adrese www.rzp.cz , případně si požádat o výpis na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.

Sankce

Nesplnění oznamovacích povinností podnikatelem ve stanovených lhůtách je klasifikováno jako spáchání přestupku, za který živnostenský úřad uloží pokutu, v závažných případech pozastaví provozování živnosti nebo přistoupí ke zrušení živnostenského oprávnění.

Ke stažení