Vydání akutálního výpisu z registru živnostenského podnikání nebo z evidence zemědělského podnikatele

Upraveno: 29.09.2020

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Registr živnostenského podnikání je veřejný a dostupný na adrese www.rzp.cz.

Evidence zemědělského podnikatele je veřejným seznamem a je dostupná na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ (portál zemědělského farmáře).

Z veřejných částí těchto evidencí lze na žádost jakékoliv osoby vydat výpis, potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není (bez uvedení rodného čísla, údaje o bydlišti nebo místa pobytu a uložené sankci). Z neveřejné části lze vydat výpis pouze podnikateli nebo jiným osobám v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. pro potřeby trestního řízení apod.)

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze podat:

  • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice – Centrálním registračním místě (CRM))
  • zasláním poštou
  • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem), příp. prostřednictvím datové schránky

Výpis z veřejné části lze získat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele lze podat:

  • osobně na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Na Magistrátu města Opavy agendu zpracovává odbor Obecní živnostenský úřad, který má pracoviště na adrese Krnovská 71C v Opavě.
  • zasláním poštou
  • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem)

Formulář žádosti o výpis není stanoven zákonem. Lze využít formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Statutárního města Opavy, případně je lze získat přímo na úřadu při osobní návštěvě.

Co si musím připravit, přinést s sebou

–  platný průkaz totožnosti
–  doklad o zaplacení správního poplatku

Poplatky

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku za každou i započatou stránku     

  20 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku  – Czech POINT – 1. strana

 100 Kč

– 2. strana

   50 Kč

Vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele – 1. strana

   15 Kč

– 2. strana

     5 Kč

Termíny a lhůty

Výpisy se vydávají zpravidla na počkání, zákonná lhůta je 30 dnů.