Vydání aktutálního výpisu z registru živnostenského podnikání nebo z evidence zemědělského podnikatele

Upraveno: 04.08.2023

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Registr živnostenského podnikání je veřejný a dostupný na adrese www.rzp.cz.

Evidence zemědělského podnikatele je veřejným seznamem a je dostupná na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ (portál zemědělského farmáře).

Z veřejných částí těchto evidencí lze na žádost jakékoliv osoby vydat výpis, potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není (bez uvedení rodného čísla, údaje o bydlišti nebo místa pobytu a uložené sankci). Z neveřejné části lze vydat výpis pouze podnikateli nebo jiným osobám v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. pro potřeby trestního řízení apod.)

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze podat:

  • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice – Centrálním registračním místě (CRM))
  • zasláním poštou
  • zasláním prostřednictvím datové schránky, příp. elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu). Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.

Výpis z veřejné části lze získat rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele lze podat:

  • osobně na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Na Magistrátu města Opavy agendu zpracovává odbor Obecní živnostenský úřad, který má pracoviště na adrese Krnovská 71C v Opavě.
  • zasláním poštou
  • zasláním prostřednictvím datové schránky, příp. elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu). Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.

Formulář žádosti o výpis není stanoven zákonem. Lze využít formuláře, které jsou ke stažení na stránkách statutárního města Opavy, v sekci Odbor obecní živnostenský úřad, pod hlavičkou Formuláře ve správě odboru, případně je lze získat přímo na úřadě při osobní návštěvě.

Co si musím připravit, přinést s sebou

  • platný průkaz totožnosti
  • doklad o zaplacení správního poplatku – správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě

Poplatky

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku za každou i započatou stránku     

  20 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku  – Czech POINT – 1. strana

 100 Kč

– 2. strana

   50 Kč

Vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele – 1. strana

   15 Kč

– 2. strana

     5 Kč

Termíny a lhůty

Výpisy se vydávají zpravidla na počkání, zákonná lhůta je 30 dnů.