Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Upraveno: 04.08.2023

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku je povinna se zapsat do evidence zemědělského podnikatele. Tento druh podnikání upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. O tom, že je osoba zapsána v evidenci, se prokazuje osvědčením o zápise do evidence zemědělského podnikatele. 

Seznam činností spadajících pod zemědělskou výrobu - viz § 2e odst. 3 citovaného zákona.

Podmínky pro podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství. Pokud jde o fyzickou osobu může provozovat zemědělskou výrobu pokud dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie. Pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie. Pokud hodlá podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce. Fyzická osoba nesmí mít soudem nebo správním orgánem uložený zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby. U právnické osoby nesmí mít tento zákaz statutární orgán.

Žádost o zápis do evidence se předkládá

  • osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí vyjma generální plné moci být úředně ověřena). Na Magistrátu města Opavy agendu zpracovává odbor Obecní živnostenský úřad, který má pracoviště na adrese Krnovská 71C v Opavě. 
  • zasláním poštou
  • zasláním prostřednictvím datové schránky, příp. elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu). Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.

Formuláře nejsou stanoveny zákonem, lze použít formuláře, které jsou na stránkách Statutárního města Opavy nebo na portálu farmáře www.eagri.cz.

Bližší informace ke způsobu podání žádosti poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění zákona o zemědělství. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

  • V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat žádost. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě.
  • Poplatek je splatný při podání ohlášení oznámení změny na předepsaném tiskopise s označením Změnový list. Na základě § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

K žádosti o zápis do evidence žadatel předloží:

  • platný průkaz totožnosti
  • doklad o zaplacení správního poplatku

Poplatky

Zápis do evidence zemědělského podnikatele  

1 000 Kč

Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručeno poštou, je žadateli zaslána výzva k uhrazení správního poplatku bankovním převodem nebo lze poplatek uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně Magistrátu města Opavy.

Termíny a lhůty

Splňuje-li žadatel všechny podmínky, vydá mu správní orgán osvědčení o zápisu do evidence do 30 dnů ode dne podání žádosti. 

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Sankce

Fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, se dopustí přestupku. Správní orgán jí uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, se dopustí přestupku. Správní orgán jí uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.