Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor obecní živnostenský úřad.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku je povinna se zapsat do evidence zemědělského podnikatele. Tento druh podnikání upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. O tom, že je osoba zapsána v evidenci, se prokazuje osvědčením o zápise do evidence zemědělského podnikatele. 

Seznam činností spadajících pod zemědělskou výrobu - viz § 2e odst. 3 citovaného zákona.

Podmínky pro podnikání v zemědělství

Zemědělskou výrobu může provozovat právnická osoba, pokud netrvá u ní překážka provozování zemědělské výroby nebo fyzická osoba, pokud dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky a prokáže základní znalosti českého jazyka, nejedná-li se o občana ČR nebo EU. Fyzická osoba nemůže mít uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby.

Žádost o zápis do evidence se předkládá

  • osobně na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí vyjma generální plné moci být úředně ověřena). Na Magistrátu města Opavy agendu zpracovává odbor Obecní živnostenský úřad, který má pracoviště na adrese Krnovská 71C v Opavě. 
  • zasláním poštou
  • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem), příp. prostřednictvím datové schránky

Formuláře nejsou stanoveny zákonem, lze použít formuláře, které jsou na stránkách Statutárního města Opavy nebo na portálu farmáře www.eagri.cz.

Bližší informace ke způsobu podání žádosti poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění zákona o zemědělství. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat žádost. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě (nikoli kolkem).

K žádosti o zápis do evidence žadatel předloží:

  • platný průkaz totožnosti
  • doklad o zaplacení správního poplatku

Poplatky

Zápis do evidence zemědělského podnikatele  

1 000 Kč

Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je žadateli zaslána výzva se složenkou k uhrazení správního poplatku na České poště nebo bankovním převodem.

Termíny a lhůty

Splňuje-li žadatel všechny podmínky, vydá mu správní orgán osvědčení o zápisu do evidence do 30 dnů ode dne podání žádosti. 

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Sankce

Fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, se dopustí přestupku. Správní orgán jí uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, se dopustí přestupku. Správní orgán jí uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.