Získání živnostenského oprávnění

Upraveno: 04.08.2023

Řeší odbor obecní živnostenský úřad

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesi, je povinna získat příslušné živnostenské oprávnění a prokazovat se výpisem z živnostenského rejstříku. Podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živností se rozumí soustavná činnost, pokud není vyloučena tímto zákonem v § 3, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

Bližší informace ke způsobu podání ohlášení konkrétní živnosti nebo podání žádosti o konkrétní koncesi poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění živnostenského zákona. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Seznam živností

Seznam živností se uveden v přílohách živnostenského zákona:

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., ve znění změn.   

Podmínky pro provozování živnosti

Živnost může provozovat fyzická osoba, která je bezúhonná, plně svéprávná (plnou svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti) a netrvá u ní překážka provozování živnosti. U právnické osoby nesmí trvat překážka provozování živnosti. Pokud u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných nesplňuje fyzická osoba dále odbornou způsobilost, musí pro získání živnostenského oprávnění ustanovit odpovědného zástupce, který ji splňuje. Právnická osoba u citovaných živností odpovědného zástupce ustanovuje vždy.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise označeném jako Jednotný registrační formulář (JRF), který je samostatně koncipován pro fyzickou i právnickou osobu a to:

 • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice (Centrálním registračním místě - CRM), kde vyplní formulář přímo pracovník úřadu (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí vyjma generální plné moci být úředně ověřena)
 • zasláním poštou
 • zasláním prostřednictvím datové schránky, příp. elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu). Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu
 • využitím aplikace pro elektronické podání, která je dostupná na adrese www.rzp.cz
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (za poplatek 50,-Kč)

Formulář včetně pokynů k jeho vyplnění a ostatní formuláře jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo stránkách statutárního města Opavy v sekci Odbor obecní živnostenský úřad, pod hlavičkou Formuláře ve správě odboru, případně je lze získat přímo na úřadě při osobní návštěvě.

Zároveň s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi je možno :

 • podat přihlášku k daňové registraci na finanční úřad
 • podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění na správu sociálního zabezpečení
 • podat přihlášku ke zdravotnímu pojištění na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • oznámit vznik volného pracovního místa na úřad práce

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

 • V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat ohlášení živnosti či žádost o koncesi na předepsaném tiskopise s označením Jednotný registrační formulář. Referent živnostenského úřadu vyplní elektronickou podobu formuláře, vytiskne ji a nechá podepsat ohlašovateli živnosti či žadateli o koncesi. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě
 • Poplatek je splatný při podání ohlášení živnosti či žádosti o koncesi. Na základě § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno více žádostí o koncesi, poplatek se vybere jen jednou a to rovněž v případě, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je ohlašovateli či žadateli o koncesi zaslána výzva k uhrazení správního poplatku bankovním převodem nebo v hotovosti v pokladně Magistrátu města Opavy 

Při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi podnikatel předloží:

 • platný průkaz totožnosti
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má fyzická osoba sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny (stačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla souhlasí)
 • doklad o tom, že právnická osoba byla založena nebo zřízena, a doklad poukazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má sídlo, to vše za předpokladu, není-li právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku
 • doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce, je-li podnikatelem ustanoven, pokud ji živnostenský zákon vyžaduje
 • prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem, že souhlasí s ustanovením do funkce, pokud tak neučiní přímo na živnostenském úřadě
 • případné další doklady vyžadované živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy
 • doklad o zaplacení správního poplatku, který lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na úřadě

Poplatky

ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000 Kč

při dalším ohlášení živnosti či přijetí další žádosti o koncesi

   500 Kč

Poplatek je splatný při podání ohlášení živnosti či žádosti o koncesi. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno více žádostí o koncesi, poplatek se vybere jen jednou a to rovněž v případě, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je ohlašovateli či žadateli o koncesi zaslána výzva k uhrazení správního poplatku bankovním převodem.

Termíny a lhůty

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění v případě splnění všech podmínek stanovených zákonem:

 • u ohlašovacích živností do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení
 • u koncesí do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, které se vydává ve správním řízení ve lhůtě až 60 dnů

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Sankce

V případě, že fyzická osoba provozuje činnost, která je živností, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, dopouští se přestupku a živnostenský úřad jí uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč podle závažnosti porušení zákona. Pokud by se však jednalo o podnikání většího rozsahu, může být její činnost klasifikována jako trestný čin neoprávněného podnikání, který řeší policie ČR.

V případě, že právnická osoba provozuje činnost, která je živností, aniž by měla živnostenské oprávnění, dopustí se přestupku, za jehož spáchání jí uloží živnostenský úřad pokutu do výše 1 000 000 Kč podle závažnosti porušení příslušného zákona.