Získání živnostenského oprávnění

Upraveno: 12.12.2022

Řeší odbor obecní živnostenský úřad

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesi, je povinna získat příslušné živnostenské oprávnění a prokazovat se výpisem z živnostenského rejstříku. Podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živností se rozumí soustavná činnost, pokud není vyloučena tímto zákonem v § 3, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 

Bližší informace ke způsobu podání ohlášení konkrétní živnosti nebo podání žádosti o konkrétní koncesi poskytnou pracovníci živnostenského úřadu případně je lze získat z aktuálního znění živnostenského zákona. Další souhrnné informace lze získat i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Seznam živností

Seznam živností se uveden v přílohách živnostenského zákona:

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., ve znění změn.   

Podmínky pro provozování živnosti

Živnost může provozovat fyzická osoba, která je bezúhonná, plně svéprávná a netrvá u ní překážka provozování živnosti. U právnické osoby nesmí trvat překážka provozování živnosti. Pokud u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných nesplňuje fyzická osoba dále odbornou způsobilost, musí pro získání živnostenského oprávnění ustanovit odpovědného zástupce, který ji splňuje. Právnická osoba u citovaných živností odpovědného zástupce ustanovuje vždy.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise označeném jako Jednotný registrační formulář (JRF), který je samostatně koncipován pro fyzickou i právnickou osobu a to:

 • osobně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice (Centrálním registračním místě - CRM), kde vyplní formulář přímo pracovník úřadu (v případě, že jedná zástupce na základě plné moci, pravost podpisu na ni nemusí vyjma generální plné moci být úředně ověřena)
 • zasláním poštou
 • zasláním elektronicky (musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem), příp. prostřednictvím datové schránky
 • využitím aplikace pro elektronické podání, která je dostupná na adrese www.rzp.cz
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT (za poplatek 50,-Kč)

Formulář včetně pokynů k jeho vyplnění a ostatní formuláře jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo stránkách statutárního města Opavy.

Zároveň s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi je možno :

 • podat přihlášku k daňové registraci na finanční úřad
 • podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění na správu sociálního zabezpečení
 • podat přihlášku ke zdravotnímu pojištění na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • oznámit vznik volného pracovního místa na úřad práce

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Fyzická osoba jedná osobně nebo ji zastupuje jiná osoba na základě plné moci. Právnickou osobu zastupuje fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jiná osoba na základě plné moci. Pravost podpisu písemné plné moci v případě zplnomocnění ke konkrétnímu úkonu nemusí být úředně ověřená.

Co si musím připravit, přinést s sebou

V případě osobní účasti na živnostenském úřadě lze po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu podat ohlášení živnosti či žádost o koncesi na předepsaném tiskopise s označením Jednotný registrační formulář. Referent živnostenského úřadu vyplní elektronickou podobu formuláře, vytiskne ji a nechá podepsat ohlašovateli živnosti či žadateli o koncesi. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě (nikoli kolkem).

Při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi podnikatel předloží:

 • platný průkaz totožnosti
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má fyzická osoba sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny (stačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla souhlasí)
 • doklad o tom, že právnická osoba byla založena nebo zřízena, a doklad poukazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má sídlo, to vše za předpokladu, není-li právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku
 • doklady prokazující splnění odborné způsobilosti podnikatele nebo odpovědného zástupce, je-li podnikatelem ustanoven, pokud ji živnostenský zákon vyžaduje
 • prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem, že souhlasí s ustanovením do funkce, pokud tak neučiní přímo na živnostenském úřadě
 • případné další doklady vyžadované živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy
 • doklad o zaplacení správního poplatku, který lze uhradit v hotovosti na úřadě

Poplatky

ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000 Kč

při dalším ohlášení živnosti či přijetí další žádosti o koncesi

   500 Kč

Poplatek je splatný při podání ohlášení živnosti či žádosti o koncesi. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno více žádostí o koncesi, poplatek se vybere jen jednou a to rovněž v případě, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě. V případě podání, které je živnostenskému úřadu doručenou poštou, je ohlašovateli či žadateli o koncesi zaslána výzva se složenkou k uhrazení správního poplatku na České poště nebo bankovním převodem.

Termíny a lhůty

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění v případě splnění všech podmínek stanovených zákonem:

 • u ohlašovacích živností do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení
 • u koncesí do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, které se vydává ve správním řízení ve lhůtě až 60 dnů

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
28. října 117
702 12 Ostrava

Sankce

V případě, že fyzická osoba provozuje činnost, která je živností, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, dopouští se přestupku a živnostenský úřad jí uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč podle závažnosti porušení zákona. Pokud by se však jednalo o podnikání většího rozsahu, může být její činnost klasifikována jako trestný čin neoprávněného podnikání, který řeší policie ČR.

V případě, že právnická osoba provozuje činnost, která je živností, aniž by měla živnostenské oprávnění, dopustí se přestupku, za jehož spáchání jí uloží živnostenský úřad pokutu do výše 1 000 000 Kč podle závažnosti porušení příslušného zákona.