Jak se chovat při vzniku mimořádné události?

Při vzniku mimořádné události je zapotřebí dodržet několik zásad.

  • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška krajského nebo obecního úřadu apod.).
  • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
  • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
  • Zbytečně netelefonujte - telefonní síť bývá v situacích ohrožení přetížená.
  • Nepodceňujte vzniklou situaci.
  • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
  • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život, zdraví a až poté majetek.
  • Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.