Kdo je vykonavatelem evakuace?

Evakuaci vyhlašuje představitel obce, města, okresu nebo kraje.

Hasičský záchranný sbor

 • Zabezpečuje vyrozumění řídících orgánů a vykonavatelů evakuačních opatření.
 • Technicky se podílí na předávání nařízení, zpráv a informování obyvatelstva.
 • Pomáhá při evakuaci imobilních občanů, hospodářského zvířectva, kulturních památek, odborných pracovišť a speciálního materiálu a techniky (především prostřednictvím členů jednotek sborů dobrovolných hasičů).
 • Provádí kontrolu opouštění evakuovaného prostoru.
 • Provádí neodkladná opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Policie České republiky

 • Chrání bezpečnost osob a majetku.
 • Spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a při jeho porušení činí opatření k jeho obnově.
 • Dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení.
 • Hlídky poskytují nezbytné informace o mimořádné události pro obyvatelstvo.
 • Po provedené evakuaci uzavírá evakuovaný prostor.
 • Reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu.
 • Reguluje pohyb vozidel a osob na místě zásahu.
 • Provádí hlídkovou činnost v evakuovaném prostoru.
 • Monituruje situaci v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby.

Zdravotnická záchranná služba

 • Zajišťuje podle okamžité potřeby rychlou lékařskou pomoc v průběhu evakuace.

Ostatní vykonavatelé

 • Plní úkoly podle svého předurčení nebo jako přímí vykonavatelé jednotlivých odborných zabezpečení evakuace na vyžádání velitele zásahu.
 • Vzhledem k předpokládanému rozsahu evakuace a počtu evakuovaných osob se její úspěšné provedení neobejde bez zapojení dobrovolných občanských sdružení a využití iniciativní pomoci jednotlivců, zejména v místech příjmu.