Prohlášení vedení MDPO

Upraveno: 08.09.2021

V uplynulých týdnech byla zveřejněna  v mediích a na sociálních sítích  řada nepravdivých   informací, které poškozují dobré jméno  Městského  dopravního  podniku Opava, a.s..

Prohlašujeme, že zakázky v MDPO jsou realizovány  dle zákona č. 134/2016 Sb..  MDPO je  jediná městská organizace  ve smyslu tohoto zákona sektorovým zadavatelem, a proto zadává některé zakázky formou poptávkového řízení.  Správnost tohoto postupu dokládají tři právní stanoviska, která jsou zpracována nezávislými právními autoritami.

U zakázky „Zateplení obvodového pláště budovy údržby“ bylo  v rámci poptávkového řízení osloveno 14 firem, zakázka byla zadána nejnižší cenové nabídce. Cena z projektu činila 8 mil. Kč, vysoutěžená cena byla 4,3 mil. Kč.

U zakázky na dokončení výpravní budovy v areálu depa (30 let nedokončená stavba) byla převzata od minulého vedení MDPO  projektová dokumentace s rozpočtovou cenou 25 mil. Kč. Na základě rozhodnutí představenstva byl změněn projektant a projekt upraven na cenu 15 mil. Kč. Bylo provedeno poptávkové řízení, v rámci kterého bylo poptáno 5  firem, kde byly podány dvě nabídky. Smlouva byla uzavřena s dodavatelem s nejnižší nabídkou.

U zakázky na dodávku odbavovacího systému cestujících byl proveden v roce 2018 cenový průzkum trhu a bylo obesláno 6 případných dodavatelů (všichni známi relevantní účastníci trhu). Dále proběhlo jednání v dubnu a červnu 2019 již se 4 dodavateli systému, v lednu 2020 již s vybranými třemi dodavateli proběhlo finální jednání včetně předvedení funkcionalit požadovaného systému. V září 2020 byly uzavřena smlouva s vítězným uchazečem, který byl vybrán po roce a půl jednání se všemi potencionálními dodavateli odbavovacích systémů cestujících. Hlavní kritéria výběru byly  cena, zkušenosti s integrací v MSK, reference z jiných dopravních podniků a rozsah využívání u odbavovacího systému dopravních společností dodaného vítězným uchazečem.

Od roku  2014 zrealizoval MDPO dotační akce v celkovém objemu 388 mil. Kč s dotací 298 mil. Kč. Pouze u  zakázky na dodávku informačních technologií byla částečně krácena dotace. Do zadání  byla uvedena podmínka Prince 2 zaručující profesní způsobilost k manažerskému řízení projektů. Na základě podnětu u poskytovatele dotace bylo zadání prověřováno a následně krácena dotace o 179 tisíc Kč s odůvodněním, že došlo k diskriminaci účastníků výběrového řízení, kteří daný certifikát nevlastní (vlastní jej cca 800 osob v ČR a je to nejrozšířenější certifikát). Poté byl předán podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který udělil pokutu ve výši 60 tisíc Kč.  Společnost MDPO se odvolala bez úspěchu.

Nyní byla podána žaloba ze strany MDPO proti ÚHOS  ke Krajskému soudu v Brně příslušnému ve věci správního soudnictví, a to z důvodu, že poskytovatel dotace ani ÚOHS nepostupoval dle našeho názoru lege artis a tedy v souladu s platnou právní úpravou, jakož i judikaturou. Rozhodnutí o sankci vydal na podkladě neurčitého ustanovení zákona o „zákazu diskriminace“. Naše stanovisko bylo, že předmětným certifikátem disponuje v ČR  několik set osob a každý uchazeč mohl kteréhokoli z nich oslovit za účelem spolupráce na projektu pro nás. Požadavek na konkrétní certifikaci tak rozhodně nemohl být diskriminační. V opačném případě by šlo o rezignaci na odborné požadavky při plnění veřejných zakázek, což nelze připustit z důvodu nedozírných důsledků nejen pro ekonomické zdraví veřejného sektoru.

Představenstvo, dozorčí rada i managment podniku respektuji, že z titulu výkonu veřejné funkce zastupitelé Statutárního města Opavy podrobují zvýšené kritice činnost orgánů města, představitelů města a společností ovládaných Statutárním městem Opava. Nicméně tato kritika by měla být odůvodněná a pouze v takových případech, které jsou reálným pochybením managementu MDPO. Reálné pochybení managementu MDPO musí přitom být tvrzeno na podkladě odborných expertíz a prokázáno adekvátními důkazy. V opačném případě by taková kritika hraničila s naplněním znaků šikany zaměstnanců  jedná se o stav hraničící s protiprávní šikanou zaměstnanců dle zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). V takovém prostředí se prostě pracovat nedá.

V případě městských společnosti  vyjádření zastupitele Libora Witasska  nejsou  kritikou, ale jde o vyjádření zjevně nepravdivá, která jsou dominantně motivována touhou  poškodit a dehonestovat představenstvo a managment společnosti  a nemají nic společného s podporou veřejné diskuze o veřejných věcech a svobodném utváření názorů. V konečném důsledku vedou k poškození dobrého jména společnosti a členů orgánů společnosti, jakož i managementu v pracovním poměru. Máme za to, že Libor Witassek se svými veřejnými a zjevně nepravdivými projevy dopouští jednak soukromoprávního deliktu v podobě porušení osobnostních práv, ale v jednání lze spatřovat také naplnění znaků trestného činu pomluvy ve smyslu paragrafu 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

V jednání Libora Witasska je zapotřebí hledat rovněž něco více. Nelze věřit tomu, že by tak činil pro blaho Statutárního města Opavy a jeho organizací. Hledejme v jeho činnosti lobbing ve prospěch zájmů třetích osob, kterým management MDPO „nejde na ruku“. Domníváme  se, že jde především o společnost EM TEST ČR spol. s r. o.  a některé stavební firmy.

Opětovně vyzýváme zastupitele Libora Witasska, aby navštívil MDPO a přesvědčil se osobně  o faktech a stavu majetku MDPO.

V Opavě dne 13. 8. 2021

 

Ing. Vladimír Schreier
Předseda představenstva MDPO

 

Představenstvo MDPO

Dozorčí rada MDPO

Managment MDPO