PREVENCE KRIMINALITY 2019

Program PREVENCE KRIMINALITY 2019

V podmínkách programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 došlo oproti předešlému roku k jedné změně, a to v článku 5 Vymezení okruhu příjemců a lokalizace programu, kdy byly body 2 a 3 s textem:

„2. Projekt zpracovaný žadatelem musí být realizován na území statutárního města Opavy

 3. Žadatel nemusí mít trvalé bydliště resp. sídlo organizace či firmy na území statutárního města Opavy.“

nahrazeny pouze bodem 2 s textem:

2. Pokud je projekt realizován na území města Opavy, nemusí mít žadatel trvalé bydliště resp. sídlo organizace či firmy na území statutárního města Opavy. Pokud je projekt realizován mimo území města Opavy, musí být určený pro občany města Opavy a žadatel musí mít trvalé bydliště resp. sídlo organizace či firmy na území statutárního města Opavy.“

Důvodem této změny je možnost podpořit i výjezdní aktivity místních organizací a spolků, které nemohly být doposud z tohoto Programu podpořeny.

Termín podání žádostí:

od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2019 – 500.000 Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

  1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/19)

Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

  1. 2.     Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/19)

Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

 

  1. 3.     Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/19)

Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. 
Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy Policie České republiky pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Kontaktní osoba:

Bc. Dagmar Polášková, DiS.

tel. 553 756 725

e-mail: granty-prevence@opava-city.cz