PREVENCE KRIMINALITY 2021

Termín podání žádostí: od 01.09.2020 do 30.09.2020

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/21)

Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 % 

2. Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružující příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/21)

Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

3. Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/21) 

Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

  • Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10 % 

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování: