PREVENCE KRIMINALITY 2022

Termín podání žádostí: od 01.09.2021 do 30.09.2021

Nový způsob podávání žádostí:

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz. Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím aplikace GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost ve formátu *.pdf. Takto vygenerovanou, vytištěnou a podepsanou Žádost (bez povinných příloh) je nezbytné doručit Poskytovateli nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti, jedním z následujících způsobů:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence):

Žadatel zašle žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem "Program PREVENCE KRIMINALITY 2022 - neotvírat". Rozhodné pro podání žádosti je datum předání k poštovní přepravě, nebo

b) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava.

Žadatel přinese podepsanou žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem „Program PREVENCE KRIMINALITY 2022 – neotvírat“. Rozhodné pro podání žádosti je datum jejího předání na podatelně, nebo

c) datové zprávy.

Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5eabx4t). Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, a to pouze v případě, že nebyla podána z datové schránky žadatele (spolku).

Vyhlášené dotační tituly:

1.   PK 1/22 Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času veřejnosti, především dětí a mládeže do 26 let

Cílem dotačního titulu je podpora jednorázových či nepravidelných volnočasových akcí pro veřejnost, především děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků. Jedná so o různé zájmové kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, tábory (příměstské i pobytové), které nelze zařadit do ostatních dotačních programů vyhlášených SMO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %

2.   PK 2/22 Podpora soustavné celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací a spolků a zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

Cílem dotačního titulu je podpora soustavné komplexní celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací a spolků a členů různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Jedná se o organizace, které zaměřením své celoroční činnosti nemohou žádat v rámci ostatních dotačních programů SMO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 80.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25,00 %

3.   PK 3/22 Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality a duševního zdraví

Cílem dotačního titulu je podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality nebo podpory duševního zdraví ve městě.

V oblasti prevence kriminality se jedná o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

V oblasti duševního zdraví se jedná o vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zvýšení jejich povědomí o duševním zdraví a předcházení duševním problémům, dále pak Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %.

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Ing. Lenka Jiskrová, lenka.jiskrova@opava-city.cz, 553 756 629,

Ing. Barbora Raidová, barbora.raidova@opava-city.cz, 553 756 346,

 

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru školství:

                  Bc. Dagmar Polášková, DiS., dagmar.polaskova@opava-city.cz, 553 756 725.

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.