ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2022

Termín podání žádostí: od 01.09.2021 do 30.09.2021

Nový způsob podávání žádostí:

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz. Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím aplikace GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost ve formátu *.pdf. Takto vygenerovanou, vytištěnou a podepsanou Žádost (bez povinných příloh) je nezbytné doručit Poskytovateli nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti, jedním z následujících způsobů:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence):

Žadatel zašle žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem "Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2022 - neotvírat". Rozhodné pro podání žádosti je datum předání k poštovní přepravě, nebo

b) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava.

Žadatel přinese podepsanou žádost v obálce označené plným názvem žadatele, adresou jeho sídla a textem „Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2022 – neotvírat“. Rozhodné pro podání žádosti je datum jejího předání na podatelně, nebo

c) datové zprávy.

Žadatel zašle podepsanou žádost prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5eabx4t). Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, a to pouze v případě, že nebyla podána z datové schránky žadatele (spolku).

Vyhlášené dotační tituly:

  1. Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/22)

Cílem dotačního titulu je podpora jednotlivých nebo jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací. Řadí se sem i podpora pravidelných zájmových kroužků pro děti či jiných jednotlivých soustavných aktivit.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20,00 %.

    2.  Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/22)

Cílem dotačního titulu je podpora komplexní soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %.

     3.  Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/22)

Cílem dotačního titulu je podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,00 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 10,00 %.

Kontaktní osoby:

  • Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování:

Ing. Lenka Jiskrová, lenka.jiskrova@opava-city.cz, 553 756 629,

Ing. Barbora Raidová, barbora.raidova@opava-city.cz, 553 756 346,

  • Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je pracovník odboru školství:

            RNDr. Kateřina Durčáková, katerina.durcakova@opava-city.cz, 553 756 723.

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.