Podmínky užití loga a vypůjčení banneru, roll upu

Zásady užití loga statutárního města Opavy

Logo statutárního města Opavy je možné užívat pouze v souvislosti s realizací projektu dotovaného statutárním městem Opava.

Logo statutárního města Opavy se používá na všech informačních a propagačních materiálech vztahujícím se k projektu financovaného ze strany SMO. Jedná se zejména o:

 • letáky, plakáty, bulletiny a další propagační materiály
 • panely a cedule s informacemi o akci
 • titulní strany sylabů přednášek, seminářů
 • pozvánky na semináře, školení, apod.
 • písemná korespondence související s projektem
 • prezenční listiny
 • vlastní internetové stránky příjemce finanční podpory
 • prezentaci loga v místech konání akce (např. v učebnách, na pódiích apod.)
 • prezentaci loga vhodným způsobem na jiných materiálech k projektu.   

Logo statutárního města Opavy lze získat:

 • na CD v Městském informačním centru, Horní náměstí 67, Opava
 • na požádání e-mailem (informacni.centrum@opava-city.cz)
 • pokud příjemce dotace nevytváří propagační materiály k projektu, je jeho povinností vést prezenční listiny vztahující se k projektu opatřené všemi náležitostmi dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Předtištěné prezenční listiny je možné vyzvednout v Městském informačním centru
 • ceduli s logem města je také možno na dobu nezbytně nutnou zapůjčit na odboru kancelář primátora.

Podkladem pro získání loga je jméno (název) žadatele a číslo smlouvy.

Podmínky vypůjčení banneru/roll upu s logem Statutárního města Opavy

Banner či roll up s logem Statutárního města Opavy je možné užívat pouze v souvislosti s realizací projektu (akce) dotovaného Statutárním městem Opava (dále jen SMO).

Banner či roll up je nutno viditelně umístit na důstojném místě po celou dobu konání dotovaného projektu (akce).

Umístění daného banneru či roll upu je nutno zaznamenat v rámci fotodokumentace akce, která bude předložena k závěrečnému vyúčtování projektu.

Ve věci bezúplatného poskytnutí banneru či roll upu s logem města předem kontaktujte:

Bc. Richard Lichnovský
odbor Kancelář primátora, odd. MIC
Horní nám. 69
III. patro, kancelář č. 64
tel. 553 756 254
mobil 731 144 901
e-mail: richard.lichnovsky@opava-city.cz

Více informací týkajících se podmínek užití loga a vypůjčení banneru a roll upu naleznete v souborech Ke stažení.