SPORT 2024

UPOZORNĚNÍ:

Statutární město Opava vyhlásilo na rok 2024 v oblasti sportu dotační program, který je zaměřen pouze na podporu pořádání sportovních akcí.

Na základě schváleného Memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Opava a Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě, z.s., jehož cílem je vzájemná podpora sportovní činnosti pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby se samostatnou právní osobností na území Statutárního města Opavy, budou na rok 2024 Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě, z.s. vyhlášeny dva dotační programy se zaměřením na podporu celoroční sportovní činnosti:

a) „Podpora sportu ve Statutárním městě Opava SPORT SMO 2024 – TJ/SK – program S1/24“ (dále jen „Program S1/24“)
b) „Podpora sportu ve Statutárním městě Opava SPORT SMO 2024 – TJ/SK – program S3/24“ (dále jen „Program S3/24“)

 

Více informací naleznete na odkaze: https://opava.cusmsk.cz/dotace-a-projekty/statutarni-mesto-opava/statutarni-mesto-2024

Kontaktní osoba:

 

Ladislav Kreisel

sekretář VV RS ČUS v Opavě, z.s.

vedoucí pracoviště Servisního centra sportu ČUS Opava

 

Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s.

Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava

Tel.: 553 625 474, Mobil: 604 360 980

E-mail: cus@cusopava.cz

 

PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ 2024 

(vyhlašovatel Statutární město Opava)

 

Termín podání žádostí: od 01. 12. 2023 do 20. 12. 2023

Žadatel je povinen předložit vyplněnou Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS (https://dotace.opava-city.cz/). Manuál k systému GRANTYS  je k dispozici níže - viz Ke stažení.

Po odeslání Žádosti prostřednictvím elektronického systému GRANTYS žadatel vygeneruje odeslanou Žádost (bez povinných příloh) ve formátu.pdf. Takto vygenerovanou Žádost doručí nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti jedním z níže uvedených způsobů:

a) zašle (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky statutárního města Opavy (identifikátor datové schránky: 5eabx4t, do buňky "k rukám" se uvede "RMSP", do buňky "předmět" se uvede "Žádost o dotaci v  programu PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ 2024“). Žádost se považuje za podepsanou v případě, že je podána prostřednictvím datové schránky žadatele. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato žádost opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo

b) vytiskne (bez příloh), podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Opavy na tuto adresu:

Statutární město Opava

odbor rozvoje města a strategického plánování

Horní náměstí 382/69

746 01 Opava

 

a to v obálce označené:

- plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,

- textem „Program PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ 2024 – neotvírat“.

 

Bližší informace k vyhlášenému programu:

Cílem programu je podpora organizace/pořádání sportovních akcí na území SMO, ve výjimečných případech na území vymezeném správním obvodem obce s rozšířenou působností Opava nebo mimo správní obvod v případě konání akcí vyžadující podmínky pro uskutečnění akce (lyžařské závody apod.) s tradicí konání min. 2 ročníků (v roce 2024 se musí uskutečnit minimálně 3. ročník dané sportovní akce).

Žadatel (organizace) může podat dvě žádosti.

Minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost (sportovní akci):     10.000,00

Maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost (sportovní akci):    dle významnosti projektu (viz tabulka):

 

KATEGORIE VÝZNAMNOSTI SPORTOVNÍ AKCE

PROJEKT

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA ŽÁDOST V KČ

I.

Pořádání mezinárodních a nejvýznamnějších sportovních akci města se zařazením do celostátní vrcholné svazové soutěže - mistrovství ČR a Český pohár významných sportovních svazů

60.000,00

II.

Pořádání mezinárodních a významných sportovních akcí bez zařazení do celostátní svazové soutěže, ostatní vrcholné svazové závody a mistrovství ČR a Český pohár

50.000,00

III.

Pořádání ostatních významných sportovních akcí na území města, včetně mistrovských akcí s případnou účasti partnerských měst

40.000,00

IV.

Pořádání ostatních sportovních akcí na území města, se širší účastí registrovaných sportovců či účastí veřejnosti

20.000,00

V.

Pořádání sportovních akcí na území města a veřejně přístupné akce

10.000,00

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 50%

Kritéria programu Podpora sportovních akcí 2024 (platné pro všechny kategorie významnosti projektu):

a) účast na sportovní akci (individuální sport) – min. počet soutěžících: 40

b) účast na sportovní akci (kolektivní sport) - min. počet soutěžících: 60

 

Předpokládaná alokace programu:  1.500.000 Kč.

Schválená alokace programu (dle usnesení č. 336/8/ZM/24): 1.283.600,00 Kč

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami pro formální část (odevzdání žádosti, formuláře, přílohy, termíny odevzdání, místo, atd.) jsou zaměstnanci odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Kontaktní osobou pro věcnou část (zaměření projektu, správné zařazení do dotačního titulu, obsahová část projektu) je zaměstnanec samostatného pracoviště sportu Magistrátu města Opavy:

Videomanuál Jak na Grantys najdete zde.