Dotační program SPORT 2017

Dotační program SPORT pro rok 2017

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 18. zasedání schválilo dotační program SPORT 2017 a vyhlásilo jej ke dni 21. 10. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 21. 11. 2016 do 30. 11. 2016 včetně. 

Nově byl zařazen dotační titul Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/17). Do tohoto dotačního titulu se mohou přihlásit pouze vybrané subjekty, jejichž celoroční činnost byla v letošním roce podpořena přímou podporou z rozpočtu města. Nyní bude základní dotace pro tyto subjekty vypočtena dle stejného matematického vzorce jako u celoroční sportovní činnosti ostatních subjektů.  

Jedná se o tyto dotační tituly: 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

SPORT

S 1/17

Celoroční sportovní činnost

8 000,- Kč

500 000,- Kč

40%

S 2/17

 

 

Sportovní akce

 

10 000,- Kč

40 000,- Kč

25%

S 3/17

 

Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů

8 000,- Kč

800 000,- Kč

40%

 

Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017.

Při vyhodnocování žádostí bude kladem velký důraz na soulad projektu s účelem jednotlivých titulů a důsledně bude hodnocena hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků u jednotlivých projektů.

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 21. 11. 2016 do 30. 11. 2016 (včetně) dle podmínek dotačního programu.

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program.

Kontakt

V případě dotazů se můžete obracet:

Martin Koky
oblast sportu
tel. 553 756 736
e-mail: granty-sport@opava-city.cz  

 

 

PROGRAM SPORT 2017

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/17)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích a pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy, ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností Opava. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy atd.

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,- Kč

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % rozpočtovaných nákladů organizace.

Celoroční sportovní činnost se týká všech registrovaných sportovců a jejich trenérů bez ohledu na věk s větší důrazem na podporu dětí a mládeže.

Je zachováno zvýhodnění odevzdané poukázky (6 – 19 let) (jedno dítě max. 2 poukázky).

Upřesnění pojmu „děti a mládež od 6 do 19 let včetně“ –  jedná se o děti a mládež s datem narození  od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2010.

2. Sportovní akce (S 2/17)

Podpora pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy (dále jen „SMO“), ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností Opava

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

 Účelem titulu je podpořit akce, které:

 • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě,
 • umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti,
 • podporují oživení veřejného prostoru města,
 • udržují kontinuitu tradičních akcí.

3. Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/17)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadateli zařazenými SMO v roce 2016 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě:

 • Fotbalový klub Slavia Opava, Wolkerova 1469/1A, Opava 5, IČ 265 41 645
 • Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z. s., Rolnická 159/120, Opava 5, IČ 689 41 749
 • Kánoe klub Opava, Jaselská 1688/24, Opava 5, IČ 005 36 105
 • Klub plaveckých sportů Opava, z. s., Kotršova 172/25, Opava, IČ 478 15 345
 • Orientační Běh Opava,  z. s., Vojanova 2978/31A, Opava, IČ 265 34 991
 • Sportovní klub p.e.m.a. Opava, Holasická 892/17, Opava 5, IČ 706 30 119
 • Tělovýchovná jednota Opava, z. s., Kolofíkovo nábřeží 2257/52, Opava 5, IČ 004 95 948
 • Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s., Boženy Němcové 1/20, Opava, IČ 428 69 196
 • Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, Opava, IČ 136 43 185

 Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 800.000,- Kč

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, případné dofinancování bude řešeno individuálně s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % rozpočtovaných nákladů organizace.

PP podávají totožnou žádost včetně povinných příloh jako žadatelé v rámci titulu S 1/17.

Celoroční sportovní činnost se týká všech registrovaných sportovců a jejich trenérů bez ohledu na věk s větší důrazem na podporu dětí a mládeže.

 Upřesnění pojmu „děti a mládež od 6 do 19 let včetně“ –  jedná se o děti a mládež s datem narození  od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2010.