Dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2016

Upraveno: 24.06.2020

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 13. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2016 a vyhlásilo je ke dni 09. 02. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 včetně.

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu PREVENCE KRIMINALITY 2016

1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/16)

Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

2. Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/16)

Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % 

3. Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/16)

Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy Policie České republiky pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 (včetně) dle podmínek dotačních programů. 

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2016.

V případě dotazů se můžete obracet: 

Bc. Dagmar Polášková, DiS.
oblast prevence kriminality
tel. 553 756 725
e-mail: granty-prevence@opava-city.cz