Dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2017

Upraveno: 24.06.2020
Dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2017

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 17. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2017 a vyhlásilo je ke dni 21. 09. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně.

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu PREVENCE KRIMINALITY 2017

 

1. Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/17)

Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

2. Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/17)

Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 % (spoluúčast vítána)

 

3. Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/17)

Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy Policie České republiky pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

V dotačním programu došlo k této změně: 

  • žadatel nemusí mít sídlo či trvalé bydliště v Opavě, rozhodující je, že se samotný projekt realizuje v Opavě