Dotační program SPORT 2016

Upraveno: 24.06.2020

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 13. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2016 a vyhlásilo je ke dni 09. 02. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 včetně.  

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu SPORT 2016

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/16)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích a pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy, ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností Opava. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy atd. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,- Kč

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % rozpočtovaných nákladů organizace.

Je zachováno zvýhodnění odevzdané poukázky (6 – 19 let) (jedno dítě max. 2 poukázky).

Celoroční sportovní činnost se týká všech registrovaných sportovců a jejich trenérů bez ohledu na věk s větší důrazem na podporu dětí a mládeže.

Upřesnění pojmu „děti a mládež od 6 do 19 let včetně“ –  jedná se o děti a mládež s datem narození od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2009.  

2. Sportovní akce (S 2/16)

Podpora pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy (dále jen „SMO“), ve výjimečných případech na území vymezeném rozsahem působnosti obce s rozšířenou působností Opava

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

  

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 (včetně) dle podmínek dotačních programů. 

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program SPORT 2016.

V případě dotazů se můžete obracet:

Martin Koky
oblast sportu
tel. 553 756 736
e-mail: granty-sport@opava-city.cz